TRANG CHỦ
TIẾNG HÀN
BLOG
Bài trước : " Danh ngôn tiếng hàn "
Bài đang xem : "

Danh ngôn tiếng hàn về chữ nhẫn

"

욕을 먹어도 화 내지 말라

Dù có bị người khác chửi cũng đừng giận그가 한 욕은 그 에게로 돌아간다.

Những lời họ chửi họ sẽ tự nghe chúng. 

Từ vựng trong bài

1 ) 돌아가다 : xoay vòng, quay vòng
2 ) 에게로 : cho, đối với
3 ) 내지 : khoảng… đến
Theo dõi chúng tôi
Từ điển HÁN HÀN
Group : Nghiền Tiếng Hàn