Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Quản lý khách sạn

Giới thiệu về chủ đề Quản lý khách sạn

Từ vựng tiếng hàn về Quản lý khách sạn nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Quản lý khách sạn

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가능하다 khả dĩ, có thể
2
가이드
[guide]
hướng dẫn viên
3
가치 giá trị
4
간소화 sự đơn giản hóa
5
간소화하다 đơn giản hóa
6
간편하다 giản tiện
7
감소 sự giảm bớt, sự cắt giảm
8
강화 sự tăng cường
9
강화되다 được tăng cường
10
강화하다 tăng cường
11
개인 cá nhân
12
객실 phòng khách
13
게이트
[gate]
cửa
14
경쟁 sự cạnh tranh
15
경쟁적 sự cạnh tranh
16
경쟁적 mang tính cạnh tranh, mang tính ganh đua, mang tính thi đua
17
경험 kinh nghiệm
18
고객 khách hàng
19
공간 không gian
20
시스템
[system]
hệ thống
21
공유 sự chia sẻ, sự cùng sở hữu
22
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
23
관리 sự quản lý
24
관리되다 được quản lý
25
관리하다 quản lý
26
귀중 kính gửi
27
귀중하다 quý trọng
28
극대 (sự) cực đại, cực lớn
29
극대화 sự cực đại hóa
30
극대화하다 cực đại hóa
31
근무 sự làm việc, công việc
32
근무하다 làm việc
33
기반 điều cơ bản
34
깨끗하다 sạch sẽ
35
대규모 đại quy mô, quy mô lớn
36
대응 sự đối ứng
37
대하다 đối diện
38
더욱 hơn nữa, càng
39
데스크
[desk]
tổng biên tập
40
도입 sự đưa vào, sự du nhập
41
도입되다 được đưa vào
42
도입하다 đưa vào
43
도착하다 đến nơi
44
등장 sự xuất hiện trên sân khấu
45
등장하다 xuất hiện trên sân khấu
46
뛰어나다 nổi trội, nổi bật
47
로열티
[royalty]
phí bản quyền
48
만족 sự mãn nguyện, sự thỏa mãn, sự hài lòng
49
만족도 độ thoả mãn, độ hài lòng
50
목록 mục lục
51
목적 mục đích
52
목적지 nơi đến, điểm đến, đích đến
53
무한 vô hạn
54
무한하다 vô hạn
55
미디어
[media]
truyền thông, media
56
미수금 tiền chưa thu
57
미지 sự chưa biết
58
바라다 mong, mong cầu
59
바람직하다 lí tưởng, đúng đắn
60
방법 phương pháp
61
방식 phương thức
62
배정되다 được phân công, được ấn định, được phân định
63
배정하다 phân công, ấn định, phân định
64
보고서 bản báo cáo
65
보수 việc sửa chữa, tu bổ
66
부서 bộ phận, phòng, ban
67
브랜드
[brand]
nhãn hiệu
68
사업 việc làm ăn kinh doanh
69
사용 việc sử dụng
70
사용하다 sử dụng
71
사이 khoảng cách, cự li
72
사이트
[site]
site, trang tin điện tử
73
사전 từ điển
74
사진 bức ảnh, bức hình
75
사항 điều khoản, thông tin
76
상상 sự tưởng tượng
77
상상하다 tưởng tượng, mường tượng, hình dung
78
상호 thương hiệu
79
상호 작용 tác dụng tương hỗ
80
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
81
생산 việc sản xuất
82
생산성 năng suất
83
서비스
[service]
dịch vụ
84
선정 sự tuyển chọn
85
선정되다 được tuyển chọn
86
선정하다 tuyển chọn
87
선호 sự ưa thích hơn, sự sính
88
선호도 độ ưa thích, mức độ yêu thích, mức độ thích sử dụng
89
설치 việc lắp đặt, việc xây dựng
90
설치하다 thiết lập, lắp đặt
91
수리하다 thụ lý
92
수리하다 sửa chữa
93
수수료 phí
94
수용 sự sung công
95
수용 sự chứa, sự tiếp nhận
96
수용 sự tiếp nhận, sự tiếp thu
97
수용되다 bị sung công, bị sung vào công quỹ
98
수용되다 được tiếp nhận, được chứa
99
수용되다 được tiếp nhận, được tiếp thu
100
수용하다 sung công, sung vào công quỹ
101
수용하다 chứa, tiếp nhận
102
수용하다 tiếp nhận, tiếp thu
103
수익 sự được lời, sự có lãi, lợi tức, tiền lãi
104
실시 sự thực thi
105
실시간 Thời gian thực tế
106
실시하다 thực thi
107
알아보다 tìm hiểu
108
약점 nhược điểm, điểm yếu
109
업계 ngành, giới
110
업로드
[upload]
sự tải lên
111
연결 sự liên kết, sự liên tục, sự kết nối
112
연결하다 liên kết, kết nối
113
연구 sự nghiên cứu
114
영향 sự ảnh hưởng
115
오늘 hôm nay, vào ngày hôm nay
116
온라인
[on-line]
(sự) trực tuyến, nối mạng
117
옵션
[option]
thứ chọn thêm, điều chọn lựa
118
운영 sự điều hành, sự vận hành, hoạt động
119
운영되다 được điều hành, được vận hành
120
위치 sự tọa lạc, vị trí
121
유연성 tính mềm dẻo, tính linh hoạt
122
유지하다 duy trì
123
유통 sự lưu thông
124
응대 sự ứng đối
125
이동 sự di động, sự di chuyển
126
이동되다 được di chuyển, bị di chuyển
127
이동하다 di động, di chuyển
128
이점 lợi điểm, lợi thế
129
인터넷
[internet]
mạng internet
130
재무 tài vụ
131
적용 sự ứng dụng
132
적재 tài thích ứng, người có khả năng phù hợp
133
적재적소 sự hợp người đúng chỗ, sự đúng người đúng việc
134
적합 sự thích hợp
135
적합하다 thích hợp
136
전체 toàn thể
137
절감 sự cắt giảm, sự tiết giảm
138
절감되다 được cắt giảm, bị cắt giảm, được tiết giảm, bị tiết giảm
139
절감하다 thấu tận, thấu rõ, cảm nhận rõ
140
절감하다 cắt giảm, tiết giảm
141
정리 sự sắp xếp, sự dọn dẹp
142
정보 thông tin
143
정확 sự chính xác, độ chính xác
144
정확하다 chính xác, chuẩn xác
145
제약 sự giới hạn, sự thu hẹp, giới hạn
146
조망 sự nhìn xa, quang cảnh
147
조망하다 nhìn xa, phóng tầm nhìn
148
주로 chủ yếu
149
증가 sự gia tăng
150
증대 sự gia tăng, sự mở rộng
151
지원 sự hỗ trợ
152
직원 nhân viên
153
차량 lượng xe
154
차별 sự phân biệt, sự kì thị
155
차별화 sự khác biệt hóa, sự phân biệt
156
차별화하다 khác biệt hoá
157
차지 sự chiếm hữu, sự chiếm giữ; cái chiếm giữ
158
차지다 dẻo, dẻo dính
159
처리 sự xử lí
160
처리되다 được xử lý
161
처리하다 xử lý
162
청구 sự yêu cầu
163
청소 việc quét dọn, việc lau chùi, việc dọn dẹp
164
체인
[chain]
dây xích
165
체크
[check]
sự kiểm tra
166
체크아웃
[check-out]
(sự) trả phòng
167
체크인
[check-in]
(sự) nhận phòng
168
초기 sơ kì
169
최근 Gần đây
170
추가 sự bổ sung
171
추가되다 được bổ sung
172
충족 sự thỏa mãn, sự đáp ứng
173
투숙 sự lưu lại, sự trọ lại
174
파고 cao sóng
175
파악 sự nắm bắt
176
파악되다 được nắm bắt
177
파악하다 nắm bắt
178
판단 sự phán đoán
179
판단되다 được phán đoán
180
판단하다 phán đoán
181
판매 sự bán hàng
182
평가 sự đánh giá, sự nhận xét
183
포착 sự nắm chắc, sự tóm chặt
184
포착되다 bị nắm chắc, bị tóm chặt, bị nắm bắt
185
포착하다 nắm chắc, tóm chặt
186
프로필
[profile]
bản sơ yếu lý lịch
187
플랫폼
[platform]
bến đỗ, sân ga
188
필요 sự tất yếu
189
필요성 tính tất yếu
190
필요하다 tất yếu, thiết yếu, cần thiết
191
해당 cái tương ứng, cái thuộc vào
192
행동 (sự) hành động
193
확보 sự đảm bảo, sự bảo đảm
194
확보되다 được đảm bảo, được bảo đảm
195
확보하다 đảm bảo, bảo đảm
196
환경 môi trường
197
활용 sự hoạt dụng, sự tận dụng
198
활용되다 được hoạt dụng
199
활용하다 vận dụng, ứng dụng
200
후원 sự hậu thuẫn, sự hỗ trợ, sự tài trợ
201
운영하다 Điều hành
202
호텔
[hotel]
hotel, khách sạn
203
단계 bước, giai đoạn
204
여정 hành trình du lịch, lịch trình du lịch
205
효과 hiệu quả
206
제공하다 cung cấp, cấp
207
개인화 cá nhân hóa
208
솔루션 giải pháp
209
비즈니스
[business]
sự kinh doanh, việc kinh doanh
210
효율적 tính hiệu suất, tính năng suất
211
효율 hiệu suất, năng suất
212
다양하다 đa dạng
213
제공 sự cấp, sự cung cấp
214
클라우드
[cloud]
đám mây (클라우드 컴퓨팅 : điện toán đám mây)
215
공실 Phòng trống
216
시간 thời gian
217
단축 sự rút ngắn, sự thu nhỏ, sự thu hẹp
218
완벽 sự hoàn thiện, sự hoàn mỹ, sự hoàn hảo
219
완벽하다 hoàn hảo, toàn bích, hoàn mỹ
220
향상되다 được cải tiến, được tiến bộ, được phát triển, được tiến triển, được nâng cao
221
장치 sự trang bị, thiết bị, trang thiết bị
222
기능 tính năng
223
하우스키핑
[house keeping]
giữ nhà
224
통합 sự sáp nhập
225
프로세스
[process]
quá trình
226
자산 tài sản
227
인프라
[infrastructure]
Cơ sở hạ tầng
228
촉진 sự xúc tiến, sự thúc đẩy
229
채널
[channel]
kênh, tuyến
230
요금 chi phí, cước phí
231
점유율 tỷ lệ chiếm hữu, tỷ lệ chiếm lĩnh, tỷ lệ chiếm
232
긍정 sự khẳng định, sự thừa nhận, sự quả quyết, sự tích cực
233
긍정적 sự khẳng định
234
귀사 quý công ty
235
전문가 chuyên gia
236
벤더 người bán hàng
237
로드맵 bản đồ đường đi
238
내부 bên trong, nội thất
239
현명하다 hiển minh, sáng suốt, minh mẫn
240
통찰력 khả năng thấu suốt, khả năng thấu tỏ, khả năng nắm rõ
241
탁월하다 ưu việt, vượt trội, ưu tú
242
탁월하다 ưu việt, vượt trội, ưu tú
243
질문 việc hỏi, việc chất vấn, câu hỏi
244
구매 sự mua, việc mua
245
요구 sự yêu cầu, sự đòi hỏi
246
자동 sự tự động
247
자본 vốn
248
하드웨어
[hardware]
phần cứng
249
현장 hiện trường
250
비용 chi phí
251
복잡성 tính phức tạp
252
향상 sự cải tiến, sự tiến bộ, sự phát triển, sự tiến triển, sự nâng cao
253
단일 sự đơn nhất
254
절약 sự tiết kiệm
255
절약하다 tiết kiệm
256
할당 sự chia phần, sự phân công, phần được chia
257
역동적 sự năng nổ, sự năng động
258
역동적 sự năng nổ, sự năng động
259
재방문율 tỉ lệ quay lại
260
추억 hồi ức, kí ức

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Quản lý khách sạn

Đã có 3 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Quản lý khách sạn là 260

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.