Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Từ vựng theo chủ đề Quản lý khách sạn

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가능 sự khả dĩ, sự có thể
2
가능성 tính khả thi
3
가능하다 khả dĩ, có thể
4
가이드
[guide]
hướng dẫn viên
5
가치 giá trị
6
간소화 sự đơn giản hóa
7
간소화하다 đơn giản hóa
8
간편하다 giản tiện
9
감소 sự giảm bớt, sự cắt giảm
10
강화 sự tăng cường
11
강화되다 được tăng cường
12
강화하다 tăng cường
13
강화하다 giảng hòa
14
개인 cá nhân
15
객실 phòng khách
16
걸치다 lơ lửng
17
게이트
[gate]
cửa
18
결정 sự quyết định, quyết định
19
결정 sự kết tinh
20
경쟁 sự cạnh tranh
21
경쟁적 sự cạnh tranh
22
경쟁적 mang tính cạnh tranh, mang tính ganh đua, mang tính thi đua
23
경험 kinh nghiệm
24
고객 khách hàng
25
공간 không gian
26
시스템
[system]
hệ thống
27
공유 sự chia sẻ, sự cùng sở hữu
28
관리 cán bộ quản lý, quan lại, quan chức
29
관리 sự quản lý
30
관리되다 được quản lý
31
관리하다 quản lý
32
귀중 kính gửi
33
귀중하다 quý trọng
34
그리 như thế
35
그리다 vẽ
36
극대 (sự) cực đại, cực lớn
37
극대화 sự cực đại hóa
38
극대화하다 cực đại hóa
39
근무 sự làm việc, công việc
40
근무하다 làm việc
41
기반 điều cơ bản
42
기술 việc mô tả, việc ghi lại
43
깨끗하다 sạch sẽ
44
대규모 đại quy mô, quy mô lớn
45
대응 sự đối ứng
46
대하다 đối diện
47
더욱 hơn nữa, càng
48
데스크
[desk]
tổng biên tập
49
도입 sự đưa vào, sự du nhập
50
도입되다 được đưa vào
51
도입하다 đưa vào
52
도착하다 đến nơi
53
동시 đồng thời, cùng một lúc
54
동시 thơ nhi đồng, thơ trẻ em, thơ dành cho trẻ em
55
등장 sự xuất hiện trên sân khấu
56
등장하다 xuất hiện trên sân khấu
57
딸리다 bị gắn, bị đeo
58
딸리다 bắt theo
59
또한 cũng thế
60
뛰어나다 nổi trội, nổi bật
61
로열티
[royalty]
phí bản quyền
62
만족 sự mãn nguyện, sự thỏa mãn, sự hài lòng
63
만족도 độ thoả mãn, độ hài lòng
64
많이 nhiều
65
목록 mục lục
66
목적 mục đích
67
목적지 nơi đến, điểm đến, đích đến
68
못하다 làm không được, không làm được
69
못하다 kém, thua
70
무한 vô hạn
71
무한하다 vô hạn
72
문제 đề (bài thi)
73
미디어
[media]
truyền thông, media
74
미수 tám muơi tám tuổi
75
미수금 tiền chưa thu
76
미지 sự chưa biết
77
바라다 mong, mong cầu
78
바람 lòng mong muốn, lòng mong ước
79
바람 do, vì
80
바람직하다 lí tưởng, đúng đắn
81
방법 phương pháp
82
방식 phương thức
83
배정되다 được phân công, được ấn định, được phân định
84
배정하다 phân công, ấn định, phân định
85
보고 cho, đối với
86
보고 việc báo cáo
87
보고 nơi lưu giữ, nơi lưu trữ, kho, kho báu
88
보고서 bản báo cáo
89
보수 việc sửa chữa, tu bổ
90
부서 bộ phận, phòng, ban
91
브랜드
[brand]
nhãn hiệu
92
사업 việc làm ăn kinh doanh
93
사용 việc sử dụng
94
사용하다 sử dụng
95
사이 khoảng cách, cự li
96
사이트
[site]
site, trang tin điện tử
97
사전 từ điển
98
사진 bức ảnh, bức hình
99
사항 điều khoản, thông tin
100
상상 sự tưởng tượng
101
상상하다 tưởng tượng, mường tượng, hình dung
102
상호 thương hiệu
103
상호 작용 tác dụng tương hỗ
104
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
105
새로 mới
106
생산 việc sản xuất
107
생산성 năng suất
108
서비스
[service]
dịch vụ
109
선사 tiền sử
110
선사 thiền sư
111
선정 sự tuyển chọn
112
선정되다 được tuyển chọn
113
선정하다 tuyển chọn
114
선호 sự ưa thích hơn, sự sính
115
선호도 độ ưa thích, mức độ yêu thích, mức độ thích sử dụng
116
설치 việc lắp đặt, việc xây dựng
117
설치다 ngang bướng, ngỗ ngược
118
설치다 bỏ nửa chừng, làm dở dang
119
설치하다 thiết lập, lắp đặt
120
수리하다 thụ lý
121
수리하다 sửa chữa
122
수수 cây lúa miến, hạt cao lương
123
수수 sự hối lộ, sự đút lót
124
수수료 phí
125
수용 sự sung công
126
수용 sự chứa, sự tiếp nhận
127
수용 sự tiếp nhận, sự tiếp thu
128
수용되다 bị sung công, bị sung vào công quỹ
129
수용되다 được tiếp nhận, được chứa
130
수용되다 được tiếp nhận, được tiếp thu
131
수용하다 sung công, sung vào công quỹ
132
수용하다 chứa, tiếp nhận
133
수용하다 tiếp nhận, tiếp thu
134
수익 sự được lời, sự có lãi, lợi tức, tiền lãi
135
실시 sự thực thi
136
실시간 Thời gian thực tế
137
실시하다 thực thi
138
알아보다 tìm hiểu
139
약점 nhược điểm, điểm yếu
140
업계 ngành, giới
141
업로드
[upload]
sự tải lên
142
연결 sự liên kết, sự liên tục, sự kết nối
143
연결하다 liên kết, kết nối
144
연구 sự nghiên cứu
145
영향 sự ảnh hưởng
146
오늘 hôm nay, vào ngày hôm nay
147
온라인
[on-line]
(sự) trực tuyến, nối mạng
148
옵션
[option]
thứ chọn thêm, điều chọn lựa
149
운영 sự điều hành, sự vận hành, hoạt động
150
운영되다 được điều hành, được vận hành
151
위치 sự tọa lạc, vị trí
152
유연성 tính mềm dẻo, tính linh hoạt
153
유지하다 duy trì
154
유통 sự lưu thông
155
응대 sự ứng đối
156
이동 sự di động, sự di chuyển
157
이동되다 được di chuyển, bị di chuyển
158
이동하다 di động, di chuyển
159
이점 lợi điểm, lợi thế
160
인사 sự chào hỏi
161
인사 nhân sự
162
인터넷
[internet]
mạng internet
163
재무 tài vụ
164
적용 sự ứng dụng
165
적재 tài thích ứng, người có khả năng phù hợp
166
적재 việc xếp hàng
167
적재적소 sự hợp người đúng chỗ, sự đúng người đúng việc
168
적합 sự thích hợp
169
적합하다 thích hợp
170
전체 toàn thể
171
절감 sự cắt giảm, sự tiết giảm
172
절감되다 được cắt giảm, bị cắt giảm, được tiết giảm, bị tiết giảm
173
절감하다 thấu tận, thấu rõ, cảm nhận rõ
174
절감하다 cắt giảm, tiết giảm
175
정리 sự sắp xếp, sự dọn dẹp
176
정보 thông tin
177
정확 sự chính xác, độ chính xác
178
정확하다 chính xác, chuẩn xác
179
제약 sự giới hạn, sự thu hẹp, giới hạn
180
제약 sự bào chế (thuốc)
181
조망 sự nhìn xa, quang cảnh
182
조망하다 nhìn xa, phóng tầm nhìn
183
주로 chủ yếu
184
증가 sự gia tăng
185
증대 sự gia tăng, sự mở rộng
186
지원 sự hỗ trợ
187
지원 sự đăng ký tham gia
188
직원 nhân viên
189
차량 lượng xe
190
차별 sự phân biệt, sự kì thị
191
차별화 sự khác biệt hóa, sự phân biệt
192
차별화하다 khác biệt hoá
193
차지 sự chiếm hữu, sự chiếm giữ; cái chiếm giữ
194
차지다 dẻo, dẻo dính
195
처리 sự xử lí
196
처리되다 được xử lý
197
처리하다 xử lý
198
청구 sự yêu cầu
199
청소 việc quét dọn, việc lau chùi, việc dọn dẹp
200
체인
[chain]
dây xích
201
체크
[check]
sự kiểm tra
202
체크아웃
[check-out]
(sự) trả phòng
203
체크인
[check-in]
(sự) nhận phòng
204
초기 sơ kì
205
최근 Gần đây
206
추가 sự bổ sung
207
추가되다 được bổ sung
208
충족 sự thỏa mãn, sự đáp ứng
209
투숙 sự lưu lại, sự trọ lại
210
파고 cao sóng
211
파악 sự nắm bắt
212
파악되다 được nắm bắt
213
파악하다 nắm bắt
214
판단 sự phán đoán
215
판단되다 được phán đoán
216
판단하다 phán đoán
217
판매 sự bán hàng
218
평가 sự đánh giá, sự nhận xét
219
포착 sự nắm chắc, sự tóm chặt
220
포착되다 bị nắm chắc, bị tóm chặt, bị nắm bắt
221
포착하다 nắm chắc, tóm chặt
222
프로필
[profile]
bản sơ yếu lý lịch
223
플랫폼
[platform]
bến đỗ, sân ga
224
필요 sự tất yếu
225
필요성 tính tất yếu
226
필요하다 tất yếu, thiết yếu, cần thiết
227
해당 cái tương ứng, cái thuộc vào
228
행동 (sự) hành động
229
확보 sự đảm bảo, sự bảo đảm
230
확보되다 được đảm bảo, được bảo đảm
231
확보하다 đảm bảo, bảo đảm
232
환경 môi trường
233
활용 sự hoạt dụng, sự tận dụng
234
활용되다 được hoạt dụng
235
활용하다 vận dụng, ứng dụng
236
후원 sự hậu thuẫn, sự hỗ trợ, sự tài trợ
237
운영하다 Điều hành
238
호텔
[hotel]
hotel, khách sạn
239
단계 bước, giai đoạn
240
여정 hành trình du lịch, lịch trình du lịch
241
효과 hiệu quả
242
제공하다 cung cấp, cấp
243
개인화 cá nhân hóa
244
솔루션 giải pháp
245
비즈니스
[business]
sự kinh doanh, việc kinh doanh
246
효율적 tính hiệu suất, tính năng suất
247
효율 hiệu suất, năng suất
248
다양하다 đa dạng
249
제공 sự cấp, sự cung cấp
250
클라우드
[cloud]
đám mây (클라우드 컴퓨팅 : điện toán đám mây)
251
공실 Phòng trống
252
시간 thời gian
253
단축 sự rút ngắn, sự thu nhỏ, sự thu hẹp
254
완벽 sự hoàn thiện, sự hoàn mỹ, sự hoàn hảo
255
완벽하다 hoàn hảo, toàn bích, hoàn mỹ
256
향상되다 được cải tiến, được tiến bộ, được phát triển, được tiến triển, được nâng cao
257
장치 sự trang bị, thiết bị, trang thiết bị
258
기능 tính năng
259
하우스키핑
[house keeping]
giữ nhà
260
통합 sự sáp nhập
261
프로세스
[process]
quá trình
262
자산 tài sản
263
인프라
[infrastructure]
Cơ sở hạ tầng
264
촉진 sự xúc tiến, sự thúc đẩy
265
채널
[channel]
kênh, tuyến
266
요금 chi phí, cước phí
267
점유율 tỷ lệ chiếm hữu, tỷ lệ chiếm lĩnh, tỷ lệ chiếm
268
긍정 sự khẳng định, sự thừa nhận, sự quả quyết, sự tích cực
269
긍정적 sự khẳng định
270
귀사 quý công ty
271
전문가 chuyên gia
272
벤더 người bán hàng
273
로드맵 bản đồ đường đi
274
내부 bên trong, nội thất
275
현명하다 hiển minh, sáng suốt, minh mẫn
276
통찰력 khả năng thấu suốt, khả năng thấu tỏ, khả năng nắm rõ
277
탁월하다 ưu việt, vượt trội, ưu tú
278
탁월하다 ưu việt, vượt trội, ưu tú
279
질문 việc hỏi, việc chất vấn, câu hỏi
280
구매 sự mua, việc mua
281
요구 sự yêu cầu, sự đòi hỏi
282
자동 sự tự động
283
자본 vốn
284
하드웨어
[hardware]
phần cứng
285
현장 hiện trường
286
비용 chi phí
287
복잡성 tính phức tạp
288
향상 sự cải tiến, sự tiến bộ, sự phát triển, sự tiến triển, sự nâng cao
289
단일 sự đơn nhất
290
절약 sự tiết kiệm
291
절약하다 tiết kiệm
292
할당 sự chia phần, sự phân công, phần được chia
293
역동적 sự năng nổ, sự năng động
294
역동적 sự năng nổ, sự năng động
295
재방문율 tỉ lệ quay lại
296
추억 hồi ức, kí ức

Chủ đề từ vựng trên website hohohi được chia ra làm 2 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho công việc, học tập.