Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Kinh tế

Giới thiệu về chủ đề Kinh tế

Từ vựng tiếng hàn về Kinh tế nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Kinh tế

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가격 인상 sự tăng giá
2
가능 sự khả dĩ, sự có thể
3
가상 sự giả tưởng
4
가속도 tốc độ gia tốc
5
가치 giá trị
6
감소되다 bị giảm sút, bị giảm bớt
7
개선되다 được cải tiến, được cải thiện
8
개설되다 được thiết lập, sự thành lập
9
개시 sự khai trương chợ, sự mở cửa thị trường
10
거래되다 được giao dịch
11
거래량 lượng giao dịch
12
거래소 nơi giao dịch, trung tâm giao dịch
13
거래액 giá trị giao dịch, lượng tiền giao dịch
14
거래처 khách hàng, người giao dịch
15
거품 bọt
16
건설 sự xây dựng
17
건의 sự kiến nghị, sự đề xuất
18
건축 việc kiến trúc, việc kiến thiết
19
건축물 công trình kiến trúc, công trình xây dựng
20
검사하다 kiểm tra
21
검소하다 giản dị, bình dị
22
검정 màu đen
23
검토 xem xét
24
격려금 tiền khuyến khích, tiền động viên
25
격차 sự khác biệt, sự chênh lệch
26
견본 hàng mẫu
27
견본품 hàng mẫu, vật mẫu
28
견인 sự cứu hộ giao thông
29
견적서 bản dự kê giá, bản báo giá, bản dự trù kinh phí
30
결과 kết quả
31
결산 sự quyết toán, sự kết toán
32
결손 sự thiếu hụt
33
결제 sự thanh toán
34
결제되다 được thanh toán
35
결함 điểm thiếu sót, lỗ hỏng
36
경기 tình hình kinh tế, nền kinh tế
37
경리 kế toán
38
경매 sự đấu giá
39
경비 kinh phí
40
경상 vết thương nhẹ
41
경영권 quyền kinh doanh
42
경영자 doanh nhân, nhà doanh nghiệp
43
경영진 ban điều hành
44
경쟁 sự cạnh tranh
45
경쟁력 sức cạnh tranh
46
경제계 giới kinh tế
47
경제권 khu vực kinh tế
48
경제성 tính kinh tế
49
경제적 mang tính kinh tế, về mặt kinh tế
50
경제학자 nhà kinh tế học
51
경품권 phiếu trúng thưởng
52
경합 sự cạnh tranh
53
경향 khuynh hướng, xu hướng
54
계산대 quầy tính tiền, quầy thu ngân
55
계산서 bảng tính, bảng tính toán
56
계산하다 tính
57
계약금 tiền đặt cọc
58
계약 기간 thời hạn hợp đồng
59
계약서 bản hợp đồng
60
계좌 tài khoản
61
계획 kế hoạch
62
계획서 bản kế hoạch
63
곗돈 Gyetdon; tiền hụi
64
고가품 hàng hóa giá trị cao
65
고객 khách hàng
66
고급품 hàng cao cấp
67
고도 cố đô
68
고리대금업자 người cho vay nặng lãi
69
고소 sự tố cáo
70
고액권 tiền mệnh giá lớn
71
고용하다 thuê mướn lao động, tuyển lao động
72
고전 cổ truyền
73
고정 sự cố định
74
고품질 chất lượng cao
75
곡선 đường cong
76
골동품 đồ cổ
77
골프
[golf]
môn đánh gôn
78
공개 sự công khai
79
공공요금 chi phí dịch vụ công cộng
80
시설 công trình, trang thiết bị, việc lắp đặt công trình, việc xây dựng công trình
81
공급 sự cung cấp
82
공급자 người cung cấp
83
시장 thị trưởng
84
공업국 quốc gia công nghiệp
85
공인 công chức
86
공장 nhà máy, công xưởng, xưởng
87
공정 công đoạn, tiến trình
88
공제 sự chung sức, cùng hỗ trợ
89
공평 sự công bằng
90
공황 sự hoảng loạn
91
과잉 sự thừa thải, sự dư thừa
92
과장 trưởng khoa
93
관세 thuế quan
94
광고 sự quảng bá, sự quảng cáo
95
교우 sự kết bạn, bạn bè giao du
96
구입하다 mua, mua vào
97
구조물 vật kết cấu, công trình vật kết cấu, công trình
98
구축 việc xây dựng
99
국민 quốc dân, nhân dân
100
권리 quyền lợi
101
규제 sự hạn chế
102
균형 sự cân bằng
103
금리 lãi, lãi suất
104
금전 tiền vàng
105
기예 kỹ nghệ
106
기저 đáy, đế
107
날짜 số ngày
108
당사자 đương sự
109
대가 người lỗi lạc
110
대금 cây sáo Daeguem
111
대기업 công ty lớn, doanh nghiệp lớn
112
대상 đại doanh nhân
113
대체 đại thể
114
대체되다 được thay thế
115
대칭적 mang tính đối xứng
116
도인 người đắc đạo
117
도입되다 được đưa vào
118
도형 họa tiết, đồ họa
119
독점 sự độc chiếm
120
동기 anh chị em
121
동산 quả đồi
122
되다 sượn, sống
123
또는 hoặc, hay, hay là
124
라인
[line]
đường, nét
125
리스트
[list]
danh sách, bản kê khai
126
마케팅
[marketing]
tiếp thị, ma-két-ting
127
매각되다 được (bị) bán, được (bị) sang nhượng
128
매수 số tờ, số tấm
129
매수인 người mua
130
매입 sự mua, việc mua
131
매출액 doanh thu, tiền bán hàng
132
명단 danh sách
133
명부 sổ danh sách
134
명세 hạng mục chi tiết
135
명의 tên
136
모델
[model]
mẫu
137
목표 mục tiêu
138
무역 thương mại, buôn bán
139
물색하다 tìm chọn, tìm kiếm, chọn lựa
140
물품 vật phẩm, hàng hóa
141
미스
[miss]
lỗi
142
민생 dân sinh
143
반응 sự phản ứng, phản ứng
144
반품 trả hàng, sự gửi trả lại sản phẩm, hàng trả lại, sản phẩm trả lại
145
반환 sự hoàn trả
146
발전 sự phát triển
147
발행되다 được phát hành
148
배제 sự loại trừ
149
번호 điểm danh quân số
150
법칙 phép tắc
151
보상 sự trả lại
152
보완 sự hoàn thiện
153
보조 bước chân, bước, nhịp bước
154
부가 cái phụ thêm, sự kèm thêm, sự gia tăng thêm
155
부담되다 bị gánh nặng, bị quan ngại
156
부분 bộ phận, phần
157
부서 bộ phận, phòng, ban
158
부여 Buyeo; Phù Dư
159
부장 trưởng bộ phận, trưởng ban
160
부재 (sự) không có, không tồn tại
161
부족 sự thiếu hụt, sự thiếu thốn
162
부채 cái quạt
163
불량품 hàng hỏng, hàng lỗi
164
브랜드
[brand]
nhãn hiệu
165
비관 sự bi quan, sự chán chường
166
비교 sự so sánh
167
비대칭 sự không cân xứng, sự không đối xứng
168
사내 chàng trai
169
사업 việc làm ăn kinh doanh
170
사유화 sự tư hữu hóa
171
사적 mang tính riêng tư
172
사치 sự xa xỉ
173
사항 điều khoản, thông tin
174
사회적 mang tính xã hội
175
사회주의 chủ nghĩa xã hội
176
산출 sự làm ra, sự tạo ra, sự sản xuất ra
177
상공 không trung
178
상관관계 quan hệ tương quan
179
상대적 mang tính đối kháng, mang tính đối sánh
180
상속세 thuế thừa kế
181
상수 nước sạch, nước máy
182
상황 tình hình, tình huống, hoàn cảnh
183
생산되다 được sản xuất
184
생산물 sản phẩm
185
생산성 năng suất
186
생산자 nhà sản xuất, người sản xuất
187
서류 tài liệu, hồ sơ, giấy tờ
188
서면 văn bản
189
서비스
[service]
dịch vụ
190
서설 phần giới thiệu, phần dẫn nhập
191
선박 tàu thủy
192
선발되다 được tuyển chọn, được chọn lọc
193
선인 tiền nhân, tiền bối
194
선적 sự chất hàng
195
선진국 nước tiên tiến, nước phát triển
196
설-
197
설득 sự thuyết phục
198
설립되다 được thiết lập, được thành lập
199
성과급 lương theo thành tích
200
소유권 quyền sở hữu
201
소작 việc canh tác thuê
202
속어 từ thông tục
203
손익 lợi hại
204
쇄도 sự dồn dập
205
수락되다 được ưng thuận, được chấp nhận, được đồng ý
206
수량 số lượng
207
수령하다 lĩnh, lãnh
208
수요 nhu cầu
209
수용적 có tính tiếp nhận, có tính tiếp thu
210
수익 sự được lời, sự có lãi, lợi tức, tiền lãi
211
수익자 người hưởng lợi
212
수출품 sản phẩm xuất khẩu
213
수혜자 người được hưởng ưu đãi, người được hưởng đãi ngộ
214
순환 sự tuần hoàn
215
신성 sự thiêng liêng, sự linh thiêng
216
신용 tín nhiệm, lòng tin, độ tín nhiệm
217
신제품 sản phẩm mới
218
신청 việc đăng kí
219
실업률 tỷ lệ thất nghiệp
220
실업자 người thất nghiệp
221
실증 chứng cứ thật, bằng chứng thật
222
안도 sự bình an, sự yên ổn, nơi bình yên
223
약속 sự hứa hẹn, lời hứa
224
약효 công hiệu của thuốc, tác dụng của thuốc
225
양보하다 nhượng bộ, nhường lại
226
업자 nhà doanh nghiệp
227
업체 doanh nghiệp, công ty
228
없이 không có
229
에이 thôi
230
오퍼
[offer]
sự báo giá, sự chào giá
231
옵션
[option]
thứ chọn thêm, điều chọn lựa
232
용인 sự chấp nhận, sự chấp thuận, sự tán thành, sự đồng ý
233
운송비 tiền vận chuyển, phí chuyên chở, phí vận tải
234
운영 sự điều hành, sự vận hành, hoạt động
235
원리 nguyên lí
236
위험 sự nguy hiểm, tình trạng nguy hiểm, tình trạng nguy kịch
237
유입 sự dẫn vào, sự tràn vào, chảy vào trong
238
유통 sự lưu thông
239
은행 ngân hàng
240
의존도 mức độ phụ thuộc, mức độ lệ thuộc
241
이자 người này, tên này, đứa này
242
이전 trước đây
243
이점 lợi điểm, lợi thế
244
이지 lý trí
245
인도되다 được chuyển giao
246
인명 tên người
247
인상 ấn tượng
248
인상되다 được tăng lên
249
인플레이션
[inflation]
sự lạm phát
250
인하되다 được hạ xuống, được giảm, bị giảm
251
잉여 thặng dư
252
자회사 công ti con
253
재료 vật liệu, chất liệu
254
재정난 sự nợ nần, sự khó khăn về tài chính
255
저가 giá thấp
256
적정 sự phù hợp, sự thích hợp
257
전경 tiền cảnh
258
전대 ruột tượng, tay nải
259
전적 toàn bộ, toàn vẹn
260
전파 sự truyền bá, sự lan truyền
261
점지 sự ban cho con cái, sự ban cho đứa con
262
정보 thông tin
263
정부 chính phủ
264
정비 sự tổ chức lại, sự chỉnh đốn lại
265
정지 sự dừng, sự ngừng
266
정책 chính sách
267
정하다 thẳng
268
제상 mâm cúng, mâm đồ cúng
269
제약 sự giới hạn, sự thu hẹp, giới hạn
270
제의 sự đề nghị
271
제일 thứ nhất, số một, đầu tiên
272
제조 sự chế tạo, sự sản xuất
273
조원 tổ viên
274
조작 sự làm dởm, việc ngụy tạo
275
조합 sự kết hợp, sự pha trộn, sự tổng hợp
276
조회 cuộc họp buổi sáng, cuộc họp giao ban
277
좌정 việc ngối xuống, việc an toạ
278
주권 chủ quyền
279
주도 sự chủ đạo
280
주문 câu thần chú
281
중재 sự hòa giải
282
증권 hồ sơ chứng minh, giấy tờ cam kết
283
지대 vùng đất
284
지연 mối quan hệ đồng hương, mối quan hệ láng giềng, mối quen biết cùng khu vực
285
집중 sự tập trung, sự chĩa vào tâm điểm
286
집합 sự tập hợp, sự tụ hợp, sự tụ họp
287
책정 sự xác định
288
청산 thanh sơn, núi xanh
289
체감 sự cảm nhận của cơ thể
290
체결 sự kí kết
291
체제 hệ thống
292
체증 sự đầy bụng, sự khó tiêu
293
축구 thằng ngố, thằng ngốc
294
클럽
[club]
câu lạc bộ
295
통신망 mạng lưới thông tin
296
통제권 quyền khống chế, quyền kiểm soát
297
통지 thông báo
298
투자 sự đầu tư
299
판매 sự bán hàng
300
편익 sự tiện ích
301
평탄 sự bằng phẳng
302
학습 sự học tập
303
함수 hàm số
304
합병 sự sát nhập, sự hợp nhất
305
합의 sự thỏa thuận, thỏa thuận
306
환금 sự đổi ra tiền, sự quy thành tiền
307
환율 tỷ giá, tỷ giá ngoại tệ, tỷ giá hối đoái
308
활성화 sự phát triển, sự thúc đẩy phát triển
309
회보 tạp chí hội
310
흐름 dòng chảy
311
가격탄력성 Tính đàn hồi giá
312
수준 Tiêu chuẩn, trình độ, mức độ
313
품종 Loại hàng, loại, xếp
314
수평적 Hướng nằm ngang
315
귀사 quý công ty
316
심사 sự thẩm định
317
내역 nội dung chi tiết
318
거스름돈 tiền thối lại, tiền trả lại
319
거시적 mang tính vĩ mô
320
거액 số tiền lớn
321
구두 giày
322
구매력 sức mua
323
급제 (sự) thi đậu, thi đỗ
324
기구 dụng cụ, đồ dùng
325
기준 tiêu chuẩn
326
끝마무리 sự kết thúc, sự tổng kết
327
납기일 kỳ hạn nộp, kỳ hạn thanh toán
328
내부 bên trong, nội thất
329
내수 nhu cầu trong nước, sự tiêu thụ trong nước
330
내용 cái bên trong
331
내용물 thứ bên trong
332
넘기다 làm vượt, cho vượt, vượt qua
333
노하다 nổi giận, thịnh nộ, giận dữ
334
노하우
[knowhow]
bí quyết, kỹ năng đặc biệt, phương thức đặc biệt
335
능력 khả năng, năng lực
336
담당자 người phụ trách, người đảm nhiệm
337
담보하다 thế chấp, gán nợ
338
배타적 mang tính bài trừ, có tính bài trừ
339
범위 phạm vi
340
범주 phạm trù
341
법인 pháp nhân
342
법인세 thuế pháp nhân, thuế môn bài
343
법적 mang tính pháp lý
344
법정 pháp đình, tòa án
345
변경 biên cương
346
변동 sự biến động, sự dao động, sự thay đổi
347
변수 yếu tố gây đột biến
348
보이
[boy]
bồi bàn
349
보험 bảo hiểm
350
보험료 phí bảo hiểm
351
보험증 chứng nhận bảo hiểm
352
보호 bảo vệ, bảo hộ
353
복리 phúc lợi
354
본선 vòng chung kết
355
봄철 mùa xuân
356
분권화 sự phân quyền hóa, việc thực hiện phân quyền
357
분류되다 được phân loại
358
분산 sự phân tán
359
분석 sự phân tích
360
분야 lĩnh vực
361
분쟁 sự phân tranh
362
분지 bồn địa
363
분하다 phẫn nộ, bực mình, tức giận
364
불가 cái sai
365
비용 chi phí
366
상인 thương nhân
367
상제 người đang chịu tang
368
생애 cuộc đời
369
성분 thành phần
370
성장 sự phát triển, sự tăng trưởng
371
세계 thế giới
372
세액 số tiền thuế
373
세제 chế độ thuế
374
세트
[set]
bộ
375
소득 điều thu được
376
소량 lượng nhỏ
377
소모품 đồ dùng, vật dụng tiêu hao
378
소비자 가격 giá tiêu dùng
379
소비자 물가 vật giá tiêu dùng
380
송부하다 gửi, chuyển
381
송장 xác chết, thây
382
수입품 hàng nhập khẩu
383
수지 sự thu chi
384
수직 sự thẳng đứng
385
순수 sự nguyên chất, sự tinh khiết
386
승인 sự tán thành, sự bằng lòng
387
시간제 chế độ tính theo thời gian
388
시기 thời kỳ, thời điểm
389
시차 sự sai giờ, sự lệch giờ
390
시키다 bắt, sai khiến, sai bảo
391
신호 tín hiệu
392
신흥 sự mới nổi
393
실질 cái thực chất, chất lượng thực tế
394
실패 ống chỉ
395
실행 sự tiến hành, sự thực hiện
396
실험 sự thực nghiệm
397
역기 tạ
398
예상 việc dự đoán, việc dự kiến
399
예측 sự dự đoán, sự đoán trước, sự tiên đoán
400
예탁 sự ký gửi
401
외부 ngoài, bên ngoài
402
요구되다 được yêu cầu, được đòi hỏi
403
요소 yếu tố
404
요의 sự buồn tiểu, sự buồn đi giải, cảm giác mót đái
405
요인 nguyên nhân cơ bản, lý do chủ yếu
406
요충 vùng trọng điểm, vị trí quan trọng
407
운임 phí vận chuyển, phí chuyên chở
408
원가 giá thành, giá sản xuất
409
원료 nguyên liệu
410
유보 sự bảo lưu
411
이론 lý luận
412
이윤 lợi nhuận
413
이율 lãi suất
414
이익 lợi ích, ích lợi
415
인건비 phí nhân công
416
임금 vua
417
입대 nhập ngũ
418
자격 tư cách
419
자발적 mang tính tự giác, có tính tự giác
420
자본 vốn
421
자부 sự tự phụ, sự kiêu hãnh, sự tự hào
422
자산 tài sản
423
자원 tài nguyên
424
자율 sự tự do
425
자재 nguyên liệu, vật liệu
426
잔고 số dư
427
장벽 tường ngăn, bức tường, vách ngăn
428
장수 thương nhân
429
장악되다 được nắm bắt
430
장조 âm trưởng
431
장지 ngón tay giữa
432
재고 sự suy nghĩ lại, sự suy xét lại
433
재기 năng khiếu
434
재량 sự tự quyết
435
저축 sự tiết kiệm
436
적소 đúng chỗ
437
전문 toàn văn
438
전시장 khu triển lãm
439
전율 sự rùng mình
440
점유율 tỷ lệ chiếm hữu, tỷ lệ chiếm lĩnh, tỷ lệ chiếm
441
점자 chữ nổi
442
정수 sự lọc nước, nước tinh khiết
443
정자 nhà hóng mát, vọng lâu, thủy tạ
444
제공 sự cấp, sự cung cấp
445
제구 việc giao bóng
446
제도 chế độ
447
제발 làm ơn...
448
제지 sự kìm chế, sự ngăn cản, sự chế ngự
449
제하다 trừ đi, lấy đi
450
조건 điều kiện
451
종료 sự chấm dứt, sự kết thúc, việc hoàn thành, việc kết thúc, việc chấm dứt
452
준비 sự chuẩn bị
453
중도 nửa chừng, giữa chừng
454
-지 không, đừng
455
지급 việc chi trả
456
지배력 sức mạnh chi phối, khả năng chi phối
457
지수 số mũ
458
지출 sự tiêu xài
459
지표 mặt đất
460
질환 bệnh tật
461
참가 sự tham gia
462
채널
[channel]
kênh, tuyến
463
철강 thép
464
출자 sự xuất vốn, sự bỏ vốn
465
충격 sự xung kích, cú va đập, sự tác động
466
측정 sự đo lường
467
치기 sự nũng nịu, sự nhõng nhẽo
468
탄력성 tính đàn hồi, tính co dãn
469
탄력적 có tính đàn hồi, có tính co dãn
470
통계 sự thống kê (sơ bộ)
471
통하다 thông
472
통합 sự sáp nhập
473
통화 tiền tệ
474
퇴장 ra khỏi, rời khỏi
475
포함 sự bao gồm, việc gộp
476
프로그램
[program]
chương trình
477
하부 phần dưới
478
한계 sự giới hạn, hạn mức
479
한도 hạn độ, giới hạn
480
할당 sự chia phần, sự phân công, phần được chia
481
허가 sự đồng ý, sự chấp thuận
482
협력 sự hiệp lực, sự hợp sức
483
협의하다 thảo luận, bàn bạc
484
형태 hình thức, hình dáng, kiểu dáng
485
혜택 sự ưu đãi, sự ưu tiên, sự đãi ngộ
486
호주 chủ hộ
487
회전 sự quay vòng
488
효과 hiệu quả
489
효율 hiệu suất, năng suất

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Kinh tế

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Kinh tế là 489

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.