Trang chủ

Luyện thi topik
Ngữ pháp
Hán hàn
Từ vựng theo chủ đề

Từ vựng đã lưu
Luyện tập từ vựng
Phân tích

Đăng nhập

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 4

Giới thiệu về chủ đề Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 4

Từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 4 nằm trong loạt bài "Từ vựng tiếng hàn theo chủ đề" trên website hohohi. Được chia ra làm 3 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.
2 : Từ vựng theo giáo trình tiếng hàn. Gồm những từ vựng được tổng hợp từ các giáo trình tiếng hàn và sách.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho đời sống, công việc, học tập.

Bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 4

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan.
Click vào Luyện tập từ vựng ngay để luyện tập tất cả từ vựng trong chủ đề với 3 dạng bài. Luyện nghe,luyện nói,luyện viết.
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
가족 gia đình
2
가치관 giá trị quan
3
간섭 sự can thiệp
4
감다 nhắm (mắt)
5
감성적 có tính cảm tính, mang tính cảm tính
6
감소 sự giảm bớt, sự cắt giảm
7
강의 계획서 kế hoạch giảng dạy
8
갚다 trả
9
개인주의 chủ nghĩa cá nhân
10
격식 nghi lễ, nghi thức, thủ tục
11
결석 sự vắng mặt
12
결정되다 được quyết định
13
결혼식 lễ cưới, tiệc cưới
14
경로 sự kính lão, sự kính trọng người già
15
경어법 phép kính ngữ
16
경쟁력 sức cạnh tranh
17
계승 sự kế thừa
18
계열 khối, tổ chức
19
고사 kỳ thi, đợt kiểm tra
20
고인 người xưa, cổ nhân
21
고희 cổ hy, thất thập cổ lai hy
22
공동체 cộng đồng
23
과제 bài toán
24
관례 lễ trưởng thành, lễ thành niên, lễ thành đinh
25
관습 thói quen, tập quán
26
관혼상제 quan hôn tang tế
27
교무처 phòng giáo vụ
28
교양 học thức, tri thức, học vấn, kiến thức đại cương, kiến thức chung
29
국수 mì
30
군침 nước bọt, nước miếng, nước dãi
31
그르치다 làm hư, làm hỏng, làm phá hoại
32
기울이다 làm nghiêng, làm xiên, làm dốc
33
끈기 sự kết dính, sự dẽo dai
34
대사 đại sự, việc trọng đại
35
대처하다 ứng phó
36
돌상 bàn tiệc đầy năm
37
돌잡이 doljapi
38
두드러지다 lồi
39
드리다 biếu, dâng
40
들다 sắc, bén
41
등록금 phí đăng kí học, phí nhập học
42
따다 hái, ngắt
43
리스
[lease]
sự thuê
44
만수무강 vạn thọ vô cương
45
많다 nhiều
46
맏며느리 con dâu trưởng, con dâu cả
47
맞다 đúng
48
맞선 buổi xem mặt nhau, buổi hẹn mai mối
49
매장하다 mai táng, chôn cất
50
매진되다 được bán hết
51
맥락 mạch
52
먹다 điếc (tai)
53
모시다 phụng dưỡng
54
무례하다 vô lễ
55
무병장수 Trường thọ vô bệnh, Mạnh khỏe sống lâu
56
문상객 khách viếng tang, khách dự lễ tang
57
문제 đề (bài thi)
58
문헌 văn hiến
59
문화 văn hóa
60
물질 vật chất
61
바이러스
[virus]
vi rút
62
반환 sự hoàn trả
63
발표 sự công bố
64
발휘하다 phát huy
65
방법 phương pháp
66
벌이다 vào việc, bắt đầu
67
베풀다 tổ chức, thết đãi
68
보강 sự tăng cường, sự củng cố, sự gia cố
69
보고서 bản báo cáo
70
보수적 mang tính bảo thủ
71
부과 sự đánh thuế, sự bắt phạt
72
부유층 tầng lớp giàu có
73
부의금 tiền phúng viếng
74
부진 sự không tiến triển
75
빨리빨리 nhanh nhanh, lè lẹ, một cách mau chóng
76
사무실 văn phòng
77
사본 bản sao, bản copy
78
사회 sự dẫn chương trình, sự điều hành chương trình
79
살리다 cứu sống
80
상례 việc thường lệ
81
상복 tang phục, áo tang, trang phục tang lễ
82
상사 cấp thượng sỹ, thượng sỹ
83
상실 sự tổn thất, sự mất mát
84
서류 tài liệu, hồ sơ, giấy tờ
85
서열 thứ hạng, thứ bậc
86
선남선녀 thiện nam thiện nữ, những người lành
87
선수 sự ra tay trước, sự tiến hành trước
88
선택 việc lựa chọn, việc chọn lựa
89
섬기다 cung phụng, phục dịch, hầu hạ
90
성대 dây thanh âm
91
성묘 (sự) tảo mộ
92
수소문 sự loan tin, sự loan báo
93
수속 thủ tục
94
수시 sự đột ngột, sự bất ngờ, sự thình lình
95
수용 sự sung công
96
스타
[star]
ngôi sao, minh tinh
97
신입 sự mới gia nhập
98
신청되다 được đăng kí
99
실습 sự thực tập
100
앞장서다 đứng đầu
101
약하다 yếu
102
어학연수 tu nghiệp ngoại ngữ
103
없다 không có, không tồn tại
104
연체료 lãi quá hạn, tiền quá hạn
105
열다 mở
106
예물 lễ vật
107
올리다 đưa lên, nâng lên, tăng lên
108
용품 vật dụng, dụng cụ
109
원본 sách nguyên bản, bản gốc
110
원서 sách nguyên văn
111
위주 sự xem trọng, làm chính, lên đầu
112
위패 tấm bài vị
113
유인물 bản in
114
유전자 gen
115
의식 sự ý thức
116
의아하다 nghi hoặc
117
이다
118
이타주의 chủ nghĩa vị tha, chủ nghĩa lợi tha
119
인륜 luân lý
120
인플레이션
[inflation]
sự lạm phát
121
입학 nhập học
122
있다
123
잔치 bữa tiệc
124
장례식장 nhà tang lễ
125
재수강 học cải thiện điểm
126
재직 sự đương nhiệm, sự làm việc
127
재학 (sự) đang theo học
128
적이 tương đối, rất, quá
129
전공과목 môn chuyên ngành
130
전념 sự toàn tâm, sự chuyên tâm
131
전형 mẫu hình, điển hình
132
접수 sự tịch biên, sự tịch thu
133
제사 sự cúng tế, sự cúng giỗ
134
제상 mâm cúng, mâm đồ cúng
135
제수 em dâu
136
조문객 khách viếng tang
137
조의금 tiền phúng viếng
138
조화 vòng hoa
139
존중 sự tôn trọng
140
좌우하다 gây ảnh hưởng, làm thay đổi
141
주례 sự chủ lễ, sự chủ hôn
142
주류 dòng chảy chính
143
주목 sự chăm chú quan sát, sự quan tâm theo dõi, ánh mắt dõi theo
144
중점 trọng điểm
145
증명서 giấy chứng nhận
146
지대 vùng đất
147
지원 sự hỗ trợ
148
진출하다 tiến xuất, bước vào, tiến vào
149
진취적 mang tính tiến triển, mang tính tiến bộ
150
집단 tập đoàn, nhóm, bầy đàn
151
차례 Cha-re; thứ tự, lượt
152
창의성 tính sáng tạo
153
체계적 mang tính có hệ thống
154
최종 cuối cùng, sau cùng
155
축의금 tiền mừng
156
출석 sự có mặt, sự xuất hiện
157
치르다 trả, thanh toán
158
친화 sự hòa thuận
159
칠순 bảy mươi tuổi
160
탐색 sự tìm hiểu, sự tìm kiếm
161
통과 sự thông qua
162
특례 trường hợp ngoại lệ, trường hợp đặc biệt
163
파괴 sự phá huỷ
164
팔순 bát tuần
165
편입 sự gia nhập
166
평가 sự đánh giá, sự nhận xét
167
폐백 Pyebaek; đồ ăn pyebaek
168
표하다 biểu thị, biểu lộ, thể hiện
169
피로연 tiệc tùng, tiệc mừng
170
필기 sự ghi chép
171
필수 sự bắt buộc học
172
하객 khách mừng
173
학과 khoa
174
학교 trường học
175
학생 học sinh
176
학업 nghiệp học, việc học
177
합격자 người đỗ, người đạt (tiêu chuẩn, qui định)
178
행방 hành tung, tung tích
179
혼례 hôn lễ, lễ thành hôn, lễ cưới
180
혼인하다 kết hôn
181
화장하다 hoá trang, trang điểm
182
환갑 hoàn giáp, lục tuần
183
환경 môi trường
184
활동적 mang tính vận động, mang tính tích cực hoạt động
185
회갑 sinh nhật sáu mươi
186
연령층 Lứa tuổi
187
학점 Tín chỉ
188
교환 sự thay đổi, sự hoán đổi
189
기초 cơ sở, nền tảng ban đầu
190
낙천적 có tính lạc quan
191
납부 việc đóng tiền, việc đóng thuế
192
논리적 mang tính logic
193
농경 nông canh, việc canh tác
194
누리다 thum thủm
195
단호하다 vững vàng, chắc chắn, mạnh mẽ, cứng rắn, dứt khoát
196
답사 lời đáp lễ
197
백년가약 lời hẹn thề trăm năm, lời hẹn ước vợ chồng
198
백년해로 bách niên giai lão
199
백일 lễ một trăm ngày
200
범위 phạm vi
201
변경 biên cương
202
변상 sự trả nợ
203
상의하다 thảo luận, bàn bạc
204
상주 sự thường trú
205
생활 sự sinh sống, cuộc sống
206
성에 lớp sương mờ
207
성적 về mặt giới tính, có tính chất giới tính
208
세계관 thế giới quan, quan niệm về thế giới, suy nghĩ về thế giới
209
세대 thế hệ
210
세상 thế gian
211
소질 tố chất
212
소통 sự thông suốt
213
시간표 thời gian biểu, thời khóa biểu
214
시험 sự thi cử, sự kiểm tra, sự sát hạch
215
신바람 sự hứng khởi, sự yêu đời
216
연분 duyên phận
217
열정적 mang tính nhiệt tình, mang tính nhiệt huyết
218
영역 lãnh thổ
219
예상 việc dự đoán, việc dự kiến
220
예식 nghi lễ
221
예정 sự dự định
222
외국인 등록증 thẻ đăng ký người nước ngoài
223
우리 chúng ta
224
유대 sự ràng buộc, sự liên kết
225
유대감 tình cảm thân thiết, cảm giác thân thuộc
226
융통성 tính lưu thông, tính chất có thể quay vòng
227
융합 sự dung hợp, sự hòa hợp
228
의논하다 hảo luận, bàn bạc, trao đổi
229
의례 nghi lễ
230
의뢰하다 yêu cầu, nhờ vả
231
이기주의 chủ nghĩa tư lợi
232
이루다 thực hiện
233
이색 dị sắc, màu khác
234
이성적 mang tính duy lý, mang tính lý trí
235
이의 ý khác
236
일체 toàn bộ, nhất thể
237
일컫다 gọi
238
자료집 tập tài liệu
239
자발적 mang tính tự giác, có tính tự giác
240
장학금 tiền học bổng
241
잦다 lthường xuyên
242
적성 thích hợp, thích đáng
243
전선 mặt trận
244
제례 sự tế lễ
245
제출 sự nộp, sự trình, sự đệ trình
246
졸업 sự tốt nghiệp
247
종사하다 tận tụy, toàn tâm toàn ý
248
종종 thỉnh thoảng, đôi khi
249
지내다 trải qua
250
직급 chức vụ, vị trí công việc
251
진로 đường đi tới, đường đi đến
252
짜임새 hình dáng, cấu trúc, cấu tạo
253
창제 sự sáng chế
254
천생 trời sinh
255
추세 xu thế, khuynh hướng
256
측면 mặt bên
257
커리큘럼
[curriculum]
chương trình đào tạo
258
타임머신
[time machine]
cỗ máy thời gian
259
향수병 bệnh nhớ nhà, bệnh nhớ quê
260
현혹 sự huyễn hoặc, sự mê hoặc
261
혈연 máu mủ, ruột thịt
262
호평 sự đánh giá tốt
263
효성 lòng hiếu thảo
264
휴강 sự nghỉ dạy
265
희로애락 hỉ nộ ai lạc

Đánh giá bảng từ vựng tiếng hàn về Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 4

Đã có 1 người đánh giá. Trung bình 5* . Bạn thích bài này không ?

Câu hỏi thường gặp

Số từ vựng trong chủ đề Giáo trình tổng hợp cao cấp 5 - Phần 4 là 265

Trong bài bạn có thể :

  1. Xem danh sách từ vựng về lĩnh vực
  2. Phát âm thanh từ vựng
  3. Luyện tập danh sách từ vựng qua 3 dạng bài. Nghe, nói, viết
  4. Phân tích các từ vựng là hán hàn. Nghĩa là bạn có thể xem các từ hán hàn liên quan. Nếu từ vựng đó là một từ hán hàn.