Trang chủ

Ngữ pháp
Hán hàn
Thời sự SBS
Từ vựng theo chủ đề
Bài viết

Luyện thi topik (Beta)
Luyện tập từ vựng
Dịch, phân tích từ vựng
Tìm tên tiếng hàn (Beta)

Từ vựng theo chủ đề Châu lục

Click vào từ vựng để xem ví dụ.
Click vào hán hàn để xem những từ hán hàn liên quan
STT AUDIO TIẾNG HÀN TIẾNG VIỆT
1
남극 cực Nam, Nam cực
2
대서양 Đại Tây Dương
3
아시아
[Asia]
châu Á
4
오세아니아
[Oceania]
châu Đại Dương
5
인도양 Ấn Độ Dương
6
남아메리카
[南America]
Nam Mỹ
7
북극 cực Bắc, Bắc cực
8
북아메리카
[北America]
Bắc Mỹ
9
아프리카
[Africa]
châu Phi
10
유럽
[Europe]
châu Âu
11
태평양 Thái Bình Dương

Chủ đề từ vựng trên website hohohi được chia ra làm 2 phần :1 : Từ vựng chuyên ngành. Gồm các từ tiếng hàn thuộc các chuyên ngành đại học.
2 : Từ vựng theo chủ đề đời sống. Những từ vựng cần thiết trong từng trường hợp thực tế.Xem tất cả từ vựng tiếng hàn theo chủ đề. Bằng việc học tiếng hàn qua chủ đề. Các bạn sẽ có được lượng từ vựng cần thiết để nghiên cứu tài liệu chuyên ngành và phục vụ cho công việc, học tập.