Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp ~건 ~~건Cấu trúc  ~건 ~~건


Đây là hình thức rút gọn của  ~거나 ~~거나

Cấu trúc này được dùng khi liệt kê những nội dung đối nghịch hay có khả năng so với vế trước thì kết quả cũng không liên quan gì.


Ví dụ

곱거나 밉거나 다 우리 학생 ...잖아.
Thương hay ghét thì tất cả đều là học sinh của mình mà.

먹건 안 먹건 마음 대로 해.
Ăn hay không thì tùy.

한국어를 배웠건 안 배웠건 저희 학교에 입학하 려면 시험을 봐야 해요.
Dù có học tiếng Hàn hay không học thì để vào đậu vào trường của tôi đều phải trải qua kì thi.


Bài tập đặt câu với ngữ pháp ~건 ~~건

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !