Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 편이다Cấu trúc  편이다


1. Đứng sau động từ và tính từ, dịch nghĩa tiếng Việt là “vào loại.., thuộc diện....” biểu hiện đại thể thuộc vào một loại nào đó.

내 친구는 성격이 좋은 편이에요. 
Bạn của tôi nhân cách thuộc diện tốt đó.

제 동생은 얼굴이 예쁜 편이에요. 
Em của tôi khuôn mặt thuộc vào loại đẹp.

저는 운동을 자주 하는 편이에요.
Tôi thuộc vào diện thường xuyên tập tành thể dục thể thao.

나는 아무거나 잘 먹는 편이에요.
Tôi thuộc diện cái gì cũng ăn được.


2. ' 있다, 없다' thì kết hợp với '는 편이다'.


우리 선생님은 멋있는 편이에요.
Thầy giáo của chúng tớ thuộc diện phong độ, bảnh bao.

그 영화는 재미없는 편이니까 보지 마세요.
Bộ phim đó xếp vào loại chả có gì hay ho nên đừng xem.


3. Với trường hợp của Động từ, khi nói về một việc trong quá khứ có tính lặp lại hoặc chung chung thì dùng dạng '는 편이었다' 
Còn khi nói về thứ mà đã xuất hiện, nảy sinh trong thời điểm cụ thể ở quá khứ thì dùng '(으)ㄴ 편이다/(으)ㄴ 편이었다'.


어렸을 때는 공부를 잘하는 편이었어요.
Khi còn nhỏ tôi thuộc diện học hành giỏi dang ^^

결혼 전에는 요리를 잘 못하는 편이었어요.
Trước khi kết hôn tôi thuộc vào loại không thể nấu nướng.
(Khi còn nhỏ và trước khi kết hôn là những khoảng thời gian ở quá khứ rất chung chung nên sẽ kết hợp với '는 편이었다')

어제는 깨끗하게  청소한 편이에요.
Ngày hôm qua thuộc diện dọn dẹp sạch sẽ.

어제는 술을 많이 마신 편이었어요.
Ngày hôm qua là thuộc vào diện đã uống quá nhiều rượu.

4. Khi dùng với động từ thì rất hay sử dụng với các từ như '잘, 많이, 조금, 빨리, 자주...'

저는 노래를 잘 부르는 편이에요.
저는 밥을 빨리 먹는 편이에요.

5. Nếu phía trước là danh từ thì '는 편이다/(으)ㄴ 편이다' chuyển thành '인 편이다'.

저는 적 국적인 편이라서  친구를이 많아요.
저는 좀 내 성적인 편이에요.

6. Với trường hợp bất quy tắc biến đổi tương tự như dưới đây:

제 여자 친구는 머리가 긴 편이에요. ( 길다) 
(tính từ tận cùng là phụ âm ㄹ, hoặc sau 이다,아니다thì dùng -ㄴ 편이다)
유리 씨는 음식을 잘 만드는 편이에요. ( 만 들다) 
제 친구는 얼굴이 하얀 편이에요. ( 하얗다)
한국은 겨울에 날씨가 추운 편이에요. ( 춥다)

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 편이다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !