Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 지도 모르다Ngữ pháp 을 지도 모르다

Có thể dịch là "Không biết chừng"

Động từ + 는지 알다/ 모르다
Tính từ + (으)ㄴ지 알다/ 모르다


Ví dụ ngữ pháp  지도 모르다

406917
406918
406919
406920
406921

TAG


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 지도 모르다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !