Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 으랴Ngữ pháp V+ 으랴/랴 V+ 으랴/랴


Được gắn vào thân động từ hành động dùng thể hiện sự bận rộn vì làm một số việc được liệt kê. Phải liệt kê từ 2 hành động trở lên. Có thể dịch là “nào là… nào là…”, “vừa lo… vừa lo…”

요즘 대 학생들은 수업 들으랴 취업 준비하랴 눈코 뜰 새가 없어요.
Dạo này các bạn sinh viên bận tối mắt tối mũi nào là nghe giảng, nào là chuẩn bị xin việc.
식당 아르바이트는 주문 받으랴 음식 나르랴 상 치우랴 너무 정신이 없어서 하기 싫어요.
Làm thêm ở nhà hàng rất bận rộn nào là nhận đơn, nào là mang thức ăn, nào là lau bàn nên tôi ghét.
요즘 동생은 일하랴 아이 돌보랴 몸이 열 개라도 모자란다.
Dạo này em tôi nào là làm việc, nào là chăm trẻ dù có 10 cái thân cũng thiếu.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 으랴

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !