Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 에 비해Ngữ pháp N에 비해서


Sử dụng khi diễn tả danh từ đứng trước ‘에 비해서’ là đối tượng của việc so sánh. Có thể rút gọn thành ‘에 비해’.

전에 다닌 회사에 비해서 지금 회사가 월급이 많아요.
So với công ty mà tôi làm trước đây thì công ty bây giờ lương cao hơn.
언니에 비해서 동생이 공부를 잘해요.
So với chị thì em học giỏi hơn.
작년에 비해서 올해 채소값이 많이 올랐어요.
So với năm ngoái thì năm nay giá rau đã tăng lên nhiều.
 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 에 비해

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !