Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 에 대해Ngữ pháp : N 에 대해서


Sử dụng khi nói đến nội dung có liên quan đến danh từ đứng trước ‘ 에 대해서’. Có thể rút gọn thành ‘에 대해’. Có biểu hiện tương tự là ‘에 관해(서), 에 대하여’.

나는 한국 문화 에 대해서 더 알고 싶어.
Tôi muốn hiểu thêm về văn hóa Hàn Quốc.
우리는 어제 본 드라마 에 대해서 이 야기했어요.
Chúng tôi đã nói chuyện về bộ phim xem ngày hôm qua.
제 친구가 세계 여러 나라의 종교 에 대해서 발표했어요.
Bạn của tôi đã phát biểu về tôn giáo của các ngước trên thế giới.
 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 에 대해

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !