Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 에 대한Ngữ pháp N에 대한 N


Sử dụng khi diễn tả rằng danh từ đứng sau là đối tượng có liên quan đến danh từ đứng trước. Có biểu hiện tương tự là ‘에 관한’.

제가 좋아하는 배우에 대한 기사를 찾아봤어요.
Tôi đã tìm những bài báo về diễn viên mà tôi thích.
한국 경제의 미래에 대한 사장님의 의견을 듣고 싶습니다.
Tôi muốn nghe ý kiến của ngài giám đốc về tương lai của kinh tế Hàn Quốc.
제1차 세계 대전에 대한 다큐멘터리 영화를 봤어요.
Tôi đã xem phim tài liệu về chiến tranh thế giới lần thứ nhất.
한국 전쟁에 대한 책을 쓰고 싶어요.
= 한국 전쟁에 관한 책을 쓰고 싶어요.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 에 대한

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !