Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 므로V/A +(으) 므로

N +(이) 므로


1. Cách sử dụng:

*Diễn đạt mối quan hệ nguyên nhân - kết quả. Vẽ trước trở thành lý do hay căn cứ dân đến

kết quả ở vế sau.

*Được sử dụng nhiều trong văn viết.

• Kết thúc câu không thể dùng dạng mệnh lệnh hay để nghị(º)|| .; =/Att.

2. Ý nghĩa : “vì, do..nên"

3. Ngüpháp có thé thay thé-(으)니까, -기 때문에, -어/아서, -기에


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 므로

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !