Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 만해도CẤU TRÚC ~ 만해도 


Được gắn vào danh từ với ý nghĩa là không nghĩ tới nhiều trường hợp khác chỉ trong trường hợp này thôi cũng đã vậy rồi.

Một số phó từ thường đi với cấu trúc này như là : “ 까지 만 해도”, “으로 만 해도”, “에서 만 해도”


Ví dụ cho  ~ 만해도 


자동차 만 해도 작년 에 비하면 수출이 20% 증가했다.

Chỉ xe hơi thôi so với năm trước đã tăng 20% rồi

기름값 만 해도 한 달에 30 만원 들어요.

Chỉ tiền xăng thôi một tháng cũng đã tốn 300,000 won rồi

몇 달 전 만 해도 한국말은 인사말 밖에 몰랐어요.

Mới chỉ mấy tháng trước tôi chỉ biết câu chào trong tiếng Hàn thôi.Bài tập đặt câu với ngữ pháp 만해도

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !