Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 려던 참이다Ngữ pháp V + (으)려던 참이다


1. Diễn đạt việc đã đang suy nghĩ và có ý định/dự định làm việc gì đó ngay bây giờ, ngay hiện tại, ngay lúc này.Dùng ở tương lai rất là gần, khác với 려고 하다 ở chỗ: tương lai gần hay xa đều được. Có thể dịch là ‘(cũng) đang tính, đang định, vừa định tính…’

가: 문 좀 열어 주시겠어요?
Bạn có thể làm ơn mở giùm cửa với được không ạ?
나: 네, 저도 문을 열려던 참이에요.
Vâng, tôi cũng đang định ra mở cửa đây ạ.
가: 날씨가 더운데 냉면이나 먹으러 가는 게 어때요?
Thời tiết đang nắng nóng đi ra ngoài ăn mỳ lạnh thì sao nhỉ?
나: 저도 너무 더워서 냉면을 먹으려던 참이었 는데 잘됐 네요.
Tôi cũng thấy rất nóng nên cũng vừa tính ăn mỳ lạnh rồi, vậy thì tốt quá rồi.
가: 피곤 한데 같이 커피 한 잔 할까요?
Cùng nhau dừng tay uống ly cà phê cho đỡ mệt nhỉ?
나: 좋아요. 저도 지금 막 커피를 마시려던 참이었어요.
Được đó. Tôi cũng vừa mới định tính đi uống ly cà phê.

2. Ở ‘(으)려던 참이다’ thì ‘참이다’ có thể được sử dụng thay thế bởi ‘참이었다’

가: 우리 잠깐 좀 쉴까요?
Chúng ta có nên nghỉ một chút không nhỉ?
나: 네, 좋아요. 저도 쉬려던 참이었어요.
나: 네, 좋아요. 저도 쉬려던 참이에요.
Vâng, đúng rồi. Tôi cũng đang định nghỉ một chút.

3. Nó thường được sử dụng thường xuyên cùng với các từ ‘ 그렇지 않아도(trên thực tế, thực ra là), 막(= 방금, vừa mới, vừa lúc, mới), 안 그래도(Vừa đúng lúc)’
 

가: 이건 중요하니까 써 놓으세요.
Vì cái này quan trọng nên hãy viết xuống dưới đây.
나: 안 그래도 쓰려던 참이었어요.
Vừa đúng lúc tôi cũng đang định viết đây.
가: 이번 주말에 만날 때 운 동화 신고 나오세요.
Cuối tuần này khi gặp nhau hãy đến và mang giày thể thao nha.
나: 알았어요. 그렇지 않아도 나도 편한 신발을 신으려던 참이었어요.
Tôi biết rồi. Trên thực tế tôi cũng định mang một đôi giày thuận tiện, thoải mái.
배가 고파서 라면이라도 끓여 먹으려던 참이다.
Thấy đói bụng nên tôi đang định nấu mỳ ăn liền.
상견례를 할 때 결혼 날짜를 잡으려던 참이었다.
Khi làm lễ dạm hỏi thì mọi người cũng tính đến chọn ngày cưới.

지금 막 그 친구에게 전화하려던 참이었다.
Vừa lúc tôi cũng đang tính gọi điện thoại cho anh bạn đó.
피곤해서 잠을 자려던 참이다.
Tôi thấy mệt mỏi nên đang định ngủ một giấc
가: 밥 먹은 후에 약 먹었어요?
Cậu đã uống thuốc sau khi ăn cơm chưa vậy?
나: 그렇지 않아도 먹으려던 참이었어요.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 려던 참이다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !