Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 따름이다Ngữ pháp 따름이다


1. Gắn vào sau động từ, diễn tả ý nghĩa ngoài tình huống hiện tại thì không có một khả năng nào khác hay một sự chọn lựa nào khác nữa (không có cái nào khác ngoài tình huống hay trạng thái mà từ ngữ phía trước thể hiện); có thể dịch tương đương trong tiếng Việt là ‘chỉ có, chỉ đành….’, ‘chỉ còn biết…’, ‘không thể khác là…’

그런 일이 일어나서 마음이 안 좋을 따름입니다.
Vì việc như vậy phát sinh nên chỉ đành buồn lòng mà thôi.
이렇게 만나서 기쁠 따름입니다.
Gặp nhau như thế này nên chỉ còn biết mừng vui thôi.
우리가 보존해야 할 유적지가 지진으로 훼손된 현장을 보니 안타까울 따름입니다.
Nhìn hiện trường khu di tích mà chúng ta phải bảo tồn bị phá hủy bởi động đất mà chỉ còn biết đau lòng thôi.
저를 믿고 이렇게 큰일을 맡겨 주시니 그저 감사할 따름입니다.
Vì tin tưởng và giao cho tôi đảm nhiệm việc lớn như thế này nên không thể khác là chỉ có biết ơn anh.
저는 아직 배우는 과정에 있 으니까 제가 할 일을 열심히 할 따름이에요.
Tôi hiện vẫn trong quá trình học hỏi nên chỉ còn biết chăm chỉ làm việc.
그렇게 멋있는 남자를 만나다니 나는 지수가 부러울 따름이었다.
Thấy bảo là Ji-su gặp một chàng đẹp trai như vậy nên tôi chỉ còn biết ghen tị với cậu ấy mà thôi.
여러분이 좋게 봐 주시니 감사할 따름입니다.
Vì quý vị dành cho tôi cái nhìn thiện cảm nên tôi chỉ còn biết cảm ơn mà thôi.
선생님께 심려를 끼쳐 드려 죄송할 따름입니다.
Khiến thầy phải lo lắng nên em chỉ còn biết xin lỗi mà thôi.
 
2. Có biểu hiện tương tự là ‘(으)ㄹ 뿐이다’.
바쁜데도 도와줘서 고마울 따름입니다.
바쁜데도 도와줘서 고마울 뿐입니다.
Dù bận rộn vẫn giúp đỡ cho mình nên không thể khác là cảm ơn cậu rất nhiều.

3. Có thể sử dụng cùng với vĩ tố quá khứ ‘았/었’.

(내가)일이 있어서 온 게 아니라 오직 그 사람을 만나러 왔을 따름이에요.
Không phải tôi đến do có việc mà do chỉ có đến gặp người đó thôi.
(내가) 화가 난 게 아니라 갑 자기 선생님이 어려운 질문을 하셔서 당황했을 따름이야.
Không phải tôi nổi giận mà đột nhiên thầy giáo ra câu hỏi khó nên chỉ còn biết hoảng hốt mà thôi.

4. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dạng ‘일 따름이다’.
저는 공부하는 학생일 따름이에요.


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 따름이다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !