Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 더라도Cấu trúc 더라도

Cấu tạo: Vĩ tố 더+ vĩ tố kết thúc 라+ vĩ tố liên kết 도. Là dạng kết hợp giữa vĩ tố chỉ thì 더 với vĩ tố kết thúc 라 + 도 nối liền câu trước với câu sau.

Ý nghĩa: Diễn tả dù giả định như câu trước nhưng câu sau vẫn tương phản với giả định của câu trước.


화가 나 더라도 참으세요.
Dù giận cũng hãy nhịn đi nhé.

내일은 무슨 일이 었 더라도  지각하면 안돼.
Ngày mai dù có việc gì đi nữa cũng không được đến trễ.


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 더라도

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !