Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 다고 하던데Ngữ pháp 다고 하던데


Cấu trúc này là sự kết hợp của câu trích dẫn gián tiếp -는 다고 하다 và cấu trúc hồi tưởng -던데. Sử dụng cấu trúc này khi bạn hồi tưởng hoặc xác nhận những điều người khác đã nói trước đó. Như vậy, phụ thuộc vào hình thức câu người nói sử dụng (cụ thể: câu mệnh lệnh, thỉnh dụ, trần thuật,…) mà biểu hiện sẽ khác đi. Mệnh đề sau diễn tả quan điểm, câu hỏi, lời khuyên hoặc gợi í.

Đối với tính từ ở hiện tại, có thể sử dụng cả -냐고 하던데 và – 으냐고 하던데 còn động từ ở hiện tại có thể sử dụng cả -냐고 하던데 và -느냐고 하던데.

가: 요즘 머리가 빠져서 걱정이에요.
Tôi lo lắng vì dạo này tóc rụng.
나: 검은콩이 탈모에 좋다고 하던데 검은콩을 좀 먹어 보세요.
Tôi nghe nói ăn đậu đen tốt cho chứng tóc rụng, bạn ăn thử xem.
가: 오늘 점심은 어디에서 먹을까요?
Hôm naỵ chúng ta ăn trưa ở đâu nhỉ?
나: 회사 앞에 인도 식당이 새로 생겼다고 하던데 거기에 한번 가 봅시다.
Tôi nghe nói có quán Ân Độ mở ở trước cổng trường, chúng ta đến thử đó xem.
가: 제니 씨가 자기 생일 파티에 오라고 하던데 갈 거예요?
Jenny mời chúng ta đến sinh nhật, bạn sẽ đi chứ?
나: 제니 씨 생일인데 당연히 가야 지요.
Sinh nhật Jenny, tất nliiên phải đi rồi.
 
Lưu ý
1. Cấu trúc này có thể lược bỏ -고 하- khi nói.
• 내일 추워 진다고 하던데 아이들이 감기에 걸릴 까 봐 걱정이에요.
= 내 일부터 추워진다던데 아이들이 감기에 걸릴 까 봐 걱정이에요.
친구가 홍대 앞에 가자고 하던데 동희 씨는 가 본 적이 있어요?
= 친구가 홍대 앞에 가자던데 동희 씨는 가 본 적이 있어요?

2. Cấu trúc này có thể đứng ở cuối câu. Khi đó ý kiến của người nói trái, ngược với ý kiến của đổi phương hoặc người nói hồi tưởng lại sự việc trước đó đã được nghe rồi nói ra, nhằm mong đợi phản ứng từ phía người nghe.

가: 수정 씨한테도 같이 연극 보자고 할까요?
Chúng ta mời Sujeong đến sinh nhật nhé?
나: 수정 씨는 요즘 바쁘다고 하 던데요.
(Nhưng) Sujeong nói là dạo này bận mà.
가: 마크 씨가 지금 어디에 있 는지 아세요?
Bạn biết Mark ở đâu không?

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 다고 하던데

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !