Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 는 한이 있더라도Ngữ pháp V + 는 한이 있 더라도


Được gắn vào thân động từ hành động dùng khi đưa ra giả định tình huống ở vế trước mang tính cực đoan sẽ phải chịu đựng hay hy sinh để thể hiện một cách mạnh mẽ ý chí rằng nhất định sẽ làm việc nào đó ở vế sau.

사람들에게 욕을 먹는 한이 있 더라도 저는 그 문제를 찬성할 수 없어요.
Dù có bị mắng bởi mọi người đi chăng nữa thì tôi cũng không thể tán thành vấn đề đó.
오늘 밤을 꼬박 새우는 한이 있 더라도 오늘 안으로 이 사업 보고서를 완성하겠습니다.
Dẫu có phải thức suốt đêm hôm nay đi chăng nữa thì tôi sẽ hoàn thành bản báo cáo công việc này trong hôm nay.
운동장에서 쓰러지는 한이 있 더라도 이번 훈련을 끝 까지 마치겠습니다.
Dù có phải ngất xỉu ở sân vận động đi chăng nữa thì tôi sẽ hoàn tất huấn luyện đến cuối cùng.
Có biểu hiện tương tự là ‘는 한이 있어도’
해고를 당하는 한이 있 더라도 회사의 잘못된 점은 밝히고 싶다.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 는 한이 있더라도

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !