Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 는 듯이Động từ + -는 듯이
Tính từ + -(으)ㄴ 듯이


1. Được dùng để thể hiện động tác hay trạng thái ở vế câu sau tương tự, gần giống như hoặc có thể phỏng đoán do liên quan đến nội dung nêu lên ở vế câu trước. Có thể dịch tương đương trong tiếng Việt là ‘cứ như là, như thể là…’. Có thể giản lược ‘이’ và dùng dưới dạng -(으)ㄴ/는 듯.

그는 아무 것도 안 들리는 듯이 가만히 있었다.
Anh ấy giữ nguyên một cách lặng thinh như thể không nghe thấy bất cứ thứ gì.
선생님의 질문에 아는 듯이 자신 있게 말했다.
Tôi đã nói một cách tự tin cứ như là biết câu hỏi của thầy giáo.
그는 귀찮은 듯이 대충 대답을 했다.
Anh ấy đã trả lời đại khái như thể là đang bực mình.
그 사람은 바쁜 듯이 빠른 걸음으로 지나갔다.
Người đó đi ngang qua nhanh như thể là vội vàng, cấp bách lắm.
교실에는 아무도 없는 듯이 불이 꺼져 있었다.
Đèn đã bị tắt cứ như là không có một ai ở phòng học.
그는 자고 있는 듯이 아무 대답이 없었다.
Anh ấy không có bất kỳ hồi đáp gì cứ như là đang ngủ.

2. Nếu phía trước đi với danh từ thì dùng dạng ‘ 인 듯이’.
그는 교복을 입고 학생인 듯이 행동했다.
Nó mặc đồng phục học sinh và hành động như là một học sinh.

 

So sánh ‘는 듯이’ và ‘듯이’
‘는 듯이’ dùng một cách đơn thuần để phỏng đoán nội dung ở phía trước còn ‘듯이’ thể hiện việc gần như giống nhau về bộ dạng hoặc dạng thức của nội dung phía sau và nội dung ở phía trước. Vì thế ‘듯이’ dùng rất nhiều bởi dạng biểu hiện mang tính so sánh, ẩn dụ.


누가 물을 쓰는 듯이 계속 물 소리가 난다. ( 누군가 물을 쓰는 것 같음)
Tiếng nước chảy liên tục như thể có ai đó đang dùng nước. (Có lẽ ai đó đang dùng nước)
유리 씨는 물 쓰듯이 돈을 쓴다. (물을 쓰는 모습과 돈을 쓰는 모습이 같음)
Yu-ri tiêu tiền như nước. (Cách thức tiêu tiền và dùng nước tương tự nhau)
영호 씨가 다른 생각을 하 면서 공부를 하는 듯이 앉아 있 네요. (영호 씨가 공부를 하는 것 같음)
Young-ho ngồi như thể vừa học vừa nghĩ thứ khác nhỉ. (Young-ho có lẽ đang học)
영호 씨가 공부를 하듯이 메모를 해 가면서 소설책을 읽 네요. (영호 씨가 공부를 하는 모습과 소설책을 읽는 모습이 같음)
Yong-ho vừa đọc sách tiểu thuyết vừa ghi chú như thể đang học. (Bộ dạng Young-ho học tương tự với bộ dạng đọc tiểu thuyết).

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 는 듯이

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !