Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 는 대로Cấu trúc 는 대로


1. Đứng sau động từ hoặc tính từ, biểu hiện ý nghĩa “thực hiện vế sau như hành vi đang xảy ra ở vế trước đó”. Ý nghĩa tiếng Việt là “như, cứ như, theo như..”

내가 하는 대로 한번 따라해 보세요.
Hãy thử một lần làm theo như tôi làm đi.
그 사람이 어떤 사람인지 아는 대로 말해 보세요.
Hãy thử nói theo như những gì bạn biết (xem) người đó là người như thế nào.
지금 부터는 하고 싶은 대로 하세요.
Từ bây giờ hãy làm theo như những gì muốn đi.

2. Với trường hợp của tính từ thể hiện trạng thái ở vế sau trở thành mức độ giống như ở vế trước. Lúc này thường xuyên sử dụng dưới hình thái ‘(으)면 (으)ㄴ 대로’.


인기가 많으면 많은 대로 걱정이 많다.
Nếu càng được mến mộ nhiều nỗi lo lắng càng nhiều theo. (càng nổi tiếng thì càng stress)
비싸면 비싼 대로 제값을 한다.
Càng mắc thì giá trị càng đúng theo sự đắt đó đó. (tiền nào của đó)
월급이 적으면 적은 대로 절약하며 생활해서 큰 어려움은 없어요.
Lương ít thì tiết kiệm và sinh hoạt theo lượng ít đó thì không gặp khó khăn gì lớn. (có ít tiêu ít)
키가 크면 큰 대로 작으면 작은 대로 고민이 있 더라고요.
Chiều cao mà cao thì có nỗi khổ tâm của cao và thấp thì có nỗi khổ tâm của thấp.
가: 저는 언제쯤 큰 부자가 될까요? 학비에 생활비에 드는 돈이 많아요.
나: 좀 부족하 더라도 만족하 면서 사세요. 돈이 많으면 많은 대로 걱 정도 많아질 거예요.

3. Khi kết hợp với dẫn dụng gián tiếp ‘자고 하다, (으)라고 하다’ thì biến thành dạng ‘자는 대로, (으)라는 대로’.

부모님이 하라는 대로 하면 손해 볼 일은 없을 것이다.
Nếu cứ làm theo như bố mẹ yêu cầu sẽ chẳng thiệt (mất mát) gì đâu.
아이에게 사탕을 달라는 대로 줬 더니 이가 다 썩었다.
친구 생일이라서 친구가 놀자는 대로 놀았 더니 숙제를 못 했다.

4. ‘ 있다, 없다’ dùng với hình thức ‘는 대로’.


요리책에 쓰여 있는 대로 요리하면 어렵지 않아요.
Nếu nấu ăn theo những gì có viết trong sách nấu ăn sẽ không khó.
사람들은 자기가 알고 있는 대로 행동하는 법이다.
돈이 없으면 없는 대로 다 살기 마련이다.

5. Khi nói về trạng thái hoặc hành động trong quá khứ thì dùng -(으)ㄴ 대로.

계획한 대로 실행하는 일은 아주 어렵다.
어제 들은 대로 솔직하게 이야 기해 줘야 해요.
Phải nói chuyện một cách thành thật theo như (những gì) đã nghe hôm qua.

6. Khi kết hợp với danh từ dùng dạng ‘ 대로’ với ý nghĩa không khác với nội dung của danh từ đứng trước nó.


약속 대로 6시에 정문에서 만나요????.
Hãy gặp nhau lúc 6 giờ ở cổng chính như hứa hẹn nha.
설명서 대로 따라 해 보면 금방 익숙해질 거예요.
Nếu thử làm theo như bản hướng dẫn sẽ quen ngay thôi mà.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 는 대로

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !