Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 기는요Cấu trúc  기는요


Khi được ai đó khen, để tỏ thái độ khiêm tốn hoặc khi người khác đưa ý kiến mà mình muốn đưa ý kiến cá nhân để đối chiếu hoặc phản đối thì dùng cấu trúc này. 


가 : 바쁜가 봐요. 
Bạn có vẻ bận quá nhỉ? 
나 : 바쁘 기는요. 
Có bận gì đâu.

가 : 많이 다치셨나봐요. 
Có vẻ bạn bị thương rồi. 
나 : 다치 기는요. 
Đâu có sao đâu.

가: 한국말 참 잘하시 네요. 
Bạn giỏi tiếng Hàn thật ý. 
나: 잘하기는요. 
Giỏi gì đâu.

가 : 이 가방에 있는 카메라는 고급입니다. 
Camera trong cặp này trông cao cấp quá. 
나 : 고급이 기는요. 
Cao cấp gì đâu.( thường thôi)


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 기는요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !