Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp trung cấp 기 나름이다Ngữ pháp 기 나름이다


1. Gắn vào sau động từ, thể hiện ý nghĩa một việc hay một hành vi nào đó có thể thay đổi tùy theo phương pháp hay mức độ thực hiện công việc hay hành vi đó như thế nào. Có thể dịch tương đương trong tiếng Việt là ‘tùy vào sự/việc….’

시험에 합격하고 못 하 고는 각자 노력하기 나름이다.
Kỳ thi đậu hay không đậu tùy thuộc vào sự nỗ lực của mỗi người.
모든 일은 생각하기 나름이니까 긍정적으로 생각하세요.
Vì vạn sự (mọi việc) tùy thuộc vào suy nghĩ nên hãy suy nghĩ tích cực lên.
아이들이 잘되고 못되는 것은 부모들이 신경을 쓰기 나름이다.
Việc những đứa trẻ ngoan hay hư hỏng tùy thuộc vào việc bố mẹ quan tâm chúng (như thế nào).
아 무리 예쁜 옷도 사람 마다 모두 다르게 보이 므로 입기 나름이라고 생각한다.
Cho dù quần áo có đẹp đến đâu thì do tùy theo mỗi người mà trông sẽ khác nhau nên tôi nghĩ là tùy thuộc vào cách ăn mặc.

2. Khi dùng với danh từ thì dùng dạng ‘ 나름이다’.

아 무리 열심히 가르쳐도 학생 나름이지. 다 잘하는 건 아니야.
Cho dù có tích cực chỉ dạy thì cũng còn tùy thuộc vào học sinh. Không phải tất cả đều học tốt.
책도 책 나름이지 책이라고 모두 좋은 것은 아니야.
Dù là sách thì cũng tùy theo sách chứ không phải cứ là sách thì tất cả đều tốt.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 기 나름이다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !