Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 고요Cấu trúc  다고요


1. Cấu trúc này ở dạng trần thuật thì sử dụng khi người nói nói nhấn mạnh hoặc nhắc lại/ lặp lại lời nói của bản thân.

Là biểu hiệu có tính khẩu ngữ (dùng khi nói).
 

가: 저는 비빔밥 먹을 래요. 유리 씨는요?
나: 전 아까 말했 는데요. 저도 비빔밥 먹는 다고요.
Mình sẽ ăn bibimbap. Còn Yu-ri thì sao?
Mình vừa nói rồi mà. Mình cũng ăn bibimbap đó.
가: 민수 씨, 이 옷 어때요?
Min-su, chiếc áo này thế nào?
나: 색이 너무 화려한 것 같아요.
Màu sắc có vẻ quá lòe loẹt.
가: 네? 뭐라고요? Sao?
bạn nói gì cơ?
나: 색이 너무 화려한 것 같다고요.
Mình nói là màu sắc quá lòe loẹt.

2. Khi ở dạng câu hỏi thì sử dụng cấu trúc này để hỏi xác nhận lại thông tin của người đối diện.

Người nói nhắc lại lời của đối phương với mục đích xác nhận về lời đối phương vừa nói nhưng nghe chưa được rõ hoặc nội dung được nghe khó có thể tin là sự thực.

Tùy theo loại câu của đối phương sử dụng mà có hình thức trích dẫn khác nhau và thường gắn 요 vào cuối câu trích dẫn.

가: 어, 밖에 비가 오 네요.
Ơ, ở ngoài mưa rồi kìa.|
나: 비가 온 다고요? 스키 타러 가려고 했 는데 못 가겠 네요.
Bạn bảo mưa sao? Tôi định đi trượt tuyết nhưng chắc không đi được rồi.
가: 수업 끝나고 샤이닝 에서 만 나요?.
Hãy gặp nhau tại Shining sau khi học xong.
나: 어디 에서 만나자고요?
Bạn bảo gặp nhau ở đâu cơ?
가: ‘샤이닝’이요. 학교 앞에 있는 커피숍이에요.
Ở Shining. Quán cafe trước trường đó
가: 알리 씨 하루카 씨가 왔어요.
Allie, Hamka đến rồi kìa.
나: 누가 왔 다고요?
Bạn bảo ai đến cơ?
가: 하루카 씨요.
Haruka.
가: 오늘 까지 보고서를 완성하 도록 하세요.
Xin hãy hoàn thành báo cáo muộn nhất vào ngày hôm nay
나: 오늘 까지 완성하라고요? 어제는 수 요일 까지 하라고 하 ...잖아요?
Bạn nói hôm nay á? Chẳng phải hôm qua bạn nói muộn nhất là thứ 4 sao?
가: 왜 수영 씨를 사랑해요?
Sao bạn lại yêu Suyeong?
나: 왜 사랑하냐고요? 글쎄요, 설명하기 힘든데요.
Bạn hỏi tôi tại sao tôi yêu cô ấy à? Không biết nữa, Khó giải thích lắm.

Lưu ý

1. Ở trường hợp của -(으)ㄹ까요? diễn tả đề xuất, gợi ý thì sử dụng giống như trích dần gián tiếp ở hình thức thỉnh dụ.

가: 우리 오늘 인사동에 갈까요? Chung mình đi Insadong nhé?
나: 인사동에 가자고요? Bạn rủ minh đi Insađong á?

2. Còn sử dụng cấu trúc này để nhấn mạnh hoặc xác nhận lại điều người nói đã từng nói.

  회사를 그 만두었어요.
Tôi nghỉ việc rồi.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 고요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !