Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 경우에Ngữ pháp V + 는/은/ㄴ 경우에


1. Được gắn vào thân động từ hành động hay tính từ dùng khi thể hiện tình huống hay điều kiện được đặt ra. Nội dung của vế trước là điều kiện hoặc trở thành tiên đề, giả định của vế sau.
Sau thân động từ hành động hay ‘ 있다’, ‘없다’ thì dùng ‘-는 경우에’,

sau thân tính từ kết thúc bằng ‘ㄹ’ hay nguyên âm thì dùng ‘-ㄴ 경우에’,
sau thân tính từ kết thúc bằng phụ âm thì dùng ‘-은 경우에’.
Có thể lược bỏ ‘에’ ở ‘ 경우에’.

급한 일이 생기는 경우에 연락 주세요.
Trong trường hợp xảy ra việc khẩn cấp thì hãy liên lạc.
우리 학교 학생이 아닌 경우 도서관 출입이 제한됩니다.
Trong trường hợp không phải là học sinh của trường chúng ta thì bị hạn chế việc ra vào thư viện.
음식이 입에 안 맞는 경우에 소금을 넣어서 드세요.
Trong trường hợp thức ăn không vừa miệng thì hãy bỏ muối vào và dùng.

2. Trong trường hợp của động từ khi nói về tình huống quá khứ thì sử dụng dạng ‘(으)ㄴ 경우에(는)’, cả động từ và tính từ khi nói về tình huống tương lai-phỏng đoán thì đều sử dụng dạng ‘(으)ㄹ 경우에는’.

휴대 전화를 분실한 경우에는 먼저 경찰서에 신고를 해야 한다.
비가 올 경우에는 사무실에 있는 우산을 이용하세요.
내일 날씨가 추울 경우에는 실내에서 행사를 진행하 도록 하겠습니다.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 경우에

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !