Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp trung cấp 것으로 나타나다Ngữ pháp V + ㄴ/는 것으로 나타났습니다


음식점 10곳 가운데 8곳은 5년 안에 문을 닫는 것으로 나타났습니다.
Cho thấy trong 5 năm 10 điểm bán quán ăn thì có 8 điểm đóng cửa..

미혼 여성 가운데 반드시 결혼해야 한다고 생각하는 여성은 10%도 되지 않는 것으로 나타났습니다.
Trong số những người phụ nữ chưa lập gia đình, xuất hiện chưa tới 10% phụ nữ nghĩ rằng mình nhất định phải kết hôn.

우리 나라 미혼 여성 10명 중 9명은 결혼을 안 해도 상관없다고 생각하는 것으로 나타났습니다
Cho thấy trong số 10 phụ nữ chưa kết hôn có 9 người nghĩ rằng mình không kết hôn cũng không ảnh hưởng gì.


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 것으로 나타나다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !