Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp V/A + 았/었/였다Cấu trúc V/A + 았/었/였다

Ngữ pháp thì quá khứ
- Được dịch là "đã"
- Chia với động từ/tính từ


Ví dụ


  학교에 갔어요 
Tôi đã đi đến trường
 

책을 읽었어요 
Tôi đã đọc sách

Bài tập đặt câu với ngữ pháp V/A + 았/었/였다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !