Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp V/A + ㅂ니다/습니다Ngữ pháp V/A + ㅂ니다/습니다


  • Đuôi câu thể hiện sự kính trọng.
  • Thường sử dụng trong các bài phát biểu, các cuộc họp...

Cách chuyển 

1 Khi  không có patchim

가다    갑니다. đi 
공부하다  공부합니다. học 
사다  삽니다. mua 
크다 ​​​​​​​ 큽니다. lớn, to 

2 Khi có patchim

듣다  --  듣습니다.
읽다 --- 읽습니다
먹다 --- 먹습니다

 


Bài tập đặt câu với ngữ pháp V/A + ㅂ니다/습니다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !