Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp N + 에Ngữ pháp N + 에

Trợ từ 에 đứng sau danh từ chỉ nơi chốn

  •  N + 에 được dùng trong 2 ngữ cảnh
  •  Được dịch là "Đến" khi câu kết thúc bằng động từ chỉ sự di chuyển như đi, đến, đặt... để diễn tả nơi mà hành động hướng đến
  •  Được dịch là "ở" khi câu kết thúc bằng động từ chỉ sự tồn tại 있다/ 없다 (ở, không ở/ có, không có)

Ví dụ 

406976
406977

Bonus laugh

Nếu  에 đứng sau thời gian
 Được dịch "Vào thời gian nào đó"

406978
406979


Bài tập đặt câu với ngữ pháp N + 에

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !