Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp N + 만Ngữ pháp  N + 만

  • đứng sau danh từ
  •  Ngữ pháp này được dịch là  "chỉ, mỗi"
  • 만 có thể thay thế cho các trợ từ 이/가, 은/는, 을/를

Ví dụ

406971
406972
406973
406974

 Kết hợp với tiểu từ 

Chúng ta có thể sử dụng cùng lúc 만 với các tiểu từ 이,은,을 để tạo thành 만이,만은,만을.

VÍ DỤ 

406975
406970


Bài tập đặt câu với ngữ pháp N + 만

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !