Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp N 에서~ N까지Ngữ pháp N 에서~ N 까지


  •  Ngữ pháp diễn tả khoảng cách địa lý, từ nơi này đến nơi khác
  •  에서 là "từ",  까지 "đến"

Ví dụ

407007
407008

Bài tập đặt câu với ngữ pháp N 에서~ N까지

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !