Trang chủ

Thi topik online
Từ vựng ngữ pháp topik

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Bài xem cuối cùng

Trang chủ / Ngữ pháp sơ cấp/

Ngữ pháp 후에

Cấu trúc 후에


Trước khi tìm hiểu về hai ngữ pháp này hãy cùng xem hai đoạn hội thoại bên dưới:


Hội thoại 

 
가: 이건 언제예요?
나: 아나요??????서가 되기 3년 전의 사진이에요.
가: 지나 씨는 3년 후에 어떤 모습까요?
나:〈두근두근 한국 여섯 번째 야기 진행하고 있을 거예요.

1.’-(으)ㄴ 후에’dùng để diễn tả hành động hay tình huống nào đó xảy ra sau một sự việc khác.


점심을 먹은 후에 영화를 볼까요? Sau khi ăn trưa cùng xem phim không?
집에 돌아온 후에 샤워어요. Tôi đã tắm sau khi trở về nhà.

2) -(으)ㄴ 후에 : Nếu thân động từ không có patchim thì kết hợp với ‘ㄴ 후에’.


가+ㄴ후에 ᅳ> 간 후에
Nếu thân động từ có patchim thì kết hợp với ‘-은 후에’.
먹+은 후에 ᅳ> 먹은 후에
Nếu patchim là ㄹ thì ‘ㄹ’ thì bị loại bỏ và thêm vào ‘ㄴ 후에’.
놀+ㄴ 후에 ᅳ> 논 후에
 
Với động từ bất quy tắc:
눕+은 후에 ᅳ> 누운 후에 ,
듣+은 후에 ᅳ> 들은 후에

3  ‘ -(으)ㄴ 후에’, ‘-(으)ㄴ다음에’, ‘-고 나서’có thể sử dụng hoán đổi cho nhau, chúng có cùng ý nghĩa.

이 글을 읽은 다음 공책에 쓰세요.
수업 끝나고 나서 집에 돌아갔어요.
 
 

Liệt kê ngữ pháp trong bài

Click vào ngữ pháp để xem chi tiết và các ví dụ
1 ) 세요 Hãy
2 ) 까요 Nha, Nhé
3 ) 후에 sau khi

Liệt kê từ vựng

Click vào từ vựng trong bài để xem ví dụ
1 ) 영화를 보다 [Động từ] xem phim .
2 ) 돌아오다 [Động từ] xông pha .
3 ) 샤워하다 [Động từ] tắm (vòi sen) .
4 ) 진행하다 [Động từ] tiến hành .
5 ) 진행되다 [Động từ] chấn hưng, thúc đẩy, cải thiện .
6 ) 돌아가다 [Động từ] quay lại .
7 ) 끝나다 [Động từ] xong, kết thúc .
8 ) 한국어 [Danh từ] tiếng Hàn .
9 ) 여섯 sáu, 6 .
10 ) 한국 [Danh từ] Hàn Quốc .
Hán hàn
11 ) 어떤 [Danh từ] thế nào .
12 ) 다음 [Danh từ] ngày sau .
13 ) 진행 [Danh từ] người dẫn chương trình .
Hán hàn
14 ) 샤워 [Danh từ] sự tắm vòi hoa sen .
15 ) 공책 [Danh từ] vở .
16 ) 번째 [Danh từ] lần .
17 ) 영화 [Danh từ] phim .
18 ) 언제 [Danh từ] khi nào, bao giờ .
19 ) 모습 [Danh từ] dáng vẻ .
20 ) 수업 [Danh từ] việc học, buổi học .
21 ) 사진 [Danh từ] bức ảnh, bức hình .
22 ) 야기 [Danh từ] sự gây ra, sự tạo nên .
23 ) 점심 [Danh từ] trưa .
24 ) 수업 [Danh từ] giờ học, buổi học .


Đăng nhập, comment để thảo luận giải đáp các thắc mắc về tiếng hàn. B Nhận tài liệu trực tiếp qua ô bình luận !!