Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 으면Ngữ pháp V/A + 으면/면

  •  Ngữ pháp diễn tả điều kiện và kết quả của một sự việc nào đó
  • Được dịch là nếu...thì... 

Sử dụng

  1. Động từ và tính từ không có 받침 + 면.
  2. Động từ và tính từ có 받침 + 으면
  3. Danh từ có 받침 + 이라면.

Ví dụ ngữ pháp V/A + 으면/면

406943
406944
406945
406946
406947

 


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 으면

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !