Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 에서Cấu trúc N + 에서


- Trợ từ 에서 đứng sau động từ chỉ nơi chốn
- N + 에서 được dùng trong 2 ngữ cảnh
- Được dịch là "Ở" khi câu kết thúc bằng động từ hành động

(không phải động từ di chuyển) như ăn, uống, tập thể dục... để diễn tả nơi mà hành động diễn ra

Ví dụ
저는 집에서 밥을 먹어요

Tôi ăn cơm ở nhà


우리 언니는 도서관에서 책을 읽어요

Chị tôi đọc sách ở thư viện


- Được dịch là "Từ" khi câu kết thúc bằng hành động di chuyển như xuất phát, đến từ, lấy ra..., để diễn tả nơi mà hành động xuất phát
 저는 베트남에서 왔어요

Tôi đến từ Việt Nam


이 버스가 벤탄 시장 장류장에서 출발했어요

Xe bus này xuất phát từ trạm xe bus chợ Bến Thành


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 에서

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !