Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp 야 되다Cấu trúc V + 아/어/야 되다


- Ngữ pháp diễn tả việc mà chủ ngữ phải làm
- Được dịch là "phải"


Ví dụ


한국어를 열심히 공부해야 돼요
Tôi phải học tiếng Hàn chăm chỉ

 너 운동을 많이 해야 돼여
Bạn phải tập TD nhiều vào

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 야 되다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !