Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 세요Cấu trúc V + 으세요/세요

- Đuôi câu cầu khiến, yêu cầu người nghe làm việc gì một cách lịch sự
- Được dịch là "Hãy"'

Ví dụ cho V + 으세요/세열심히 공 부하세요
Hãy học hành chăm chỉ
 

책을 많이 읽으세요
Hãy đọc nhiều sách vào

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 세요

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !