Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp 보다Ngữ pháp 보다

[A보다 B] có nghĩa là ' B.... hơn A', 'so với A thì B hơn...'.


  1.  Thể hiện tiêu chuẩn, chuẩn mực so sánh. 
  2. Khi đi với động từ thì ở vế sau thường sử dụng cùng với các từ '더, 많이, 조금, 빨리...'

Ví dụ cho ngữ pháp so sánh 보다


407085
407086
407087

커피보다 차를 더 좋아해요

Tôi thích trà hơn cà phê


Bài tập đặt câu với ngữ pháp 보다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !