Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 라고 하다Danh từ + 이라고 하다


  • Được gắn vào danh từ sử dụng để chỉ ra đối tượng nào đó. Cũng được sử dụng khi nói tên của bản thân ở tình huống mang tính trang trọng. 
  • Nếu danh từ kết thúc bằng phụ âm thì sử dụng '이라고 하다', kết thúc bằng nguyên âm thì sử dụng '라고 하다'.

Ví dụ 

407042
407043
407045

 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 라고 하다

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !