Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp sơ cấp 나요?Động từ + 나요????? 가다 => 가나요?????, 먹다 => 먹나요?????
Tính từ + (으)ㄴ 가요? 예쁘다 =>예쁜 가요? 좋다 => 좋은 가요?

1. Đuôi câu này được sử dụng như một cách lịch sự và nhẹ nhàng để hỏi ai đó một câu hỏi (hỏi lịch sự, tôn trọng người nghe)

가: 유리 씨는 무슨 영화를 좋아하나요?????
Yu-ri thích loại phim gì vậy?
나: 저는 공포 영화를 좋아해요.
Mình thích phim kinh dị.
가: 어디가 아픈 가요?
Bạn đau ở đâu thế?
나: 머리가 좀 아픈 것 같아요.
Có lẽ đầu mình đau một chút thì phải.
가: 한국 친구가 많은 가요?
Bạn có nhiều người bạn Hàn Quốc chứ?
나: 네, 많아요.
Ừ, nhiều lắm.

2. Khi hỏi về hoàn cảnh, tình huống quá khứ thì không phân biệt động từ hay tính từ, tất cả đều dùng dạng ‘았/었나요?????’.


가: 벌써 2 시인데 아직도 밥을 안 먹었나요?????
Đã 2 giờ rồi này bạn vẫn chưa ăn cơm đúng không?
나: 오늘 좀 바빠서요.
Vì hôm nay mình bận một chút.
가: 어제 날씨가 많이 추웠나요?????
Hôm qua thời tiết đã rất lạnh phải không?
나: 눈도 오고 정말 추웠어요.
Cũng có cả tuyết rơi và trời đã cực kỳ lạnh.

3. Trường hợp hỏi về tình huống, hoàn cảnh ở tương lai thì sử dụng ‘(으)ㄹ 건 가요?’ thay cho ‘나요?????’.


가: 그 일을 할 건 가요?
Bạn sẽ làm công việc đó chứ?
나: 네, 하겠습니다.
Vâng, tôi sẽ làm.
가: 저녁을 먹을 건 가요?
Bạn sẽ ăn bữa tối chứ?
나: 조금 이따가 먹을게요.
Một chút nữa tôi sẽ ăn.

4. ‘ 있다, 없다’ sử dụng cùng với ‘나요?????’.


가: 한국어 수업이 재미있나요?????
Lớp học tiếng Hàn thú vị chứ?
나: 네, 재미있어요.
Vâng, thú vị lắm.
 
가: 음식이 맛이 없나요?????
Thức ăn không ngon sao ạ?
나: 아니요, 맛있어요.
Không đâu, ngon mà.

5. ‘나요?????/(으)ㄴ 가요?’ Nếu phía trước đi với danh từ thì đều sử dụng bởi ‘인 가요?’.


가: 저분은 누구인 가요?
Vị đó là ai vậy ạ?
나: 우리 아버지세요.
Là bố của tôi đó.
가: 이 책은 무슨 책인 가요?
Cuốn sách này là sách gì vậy ạ?
나: 한국어 책이에요.
Là sách tiếng Hàn đó bạn.

6. Trường hợp bất quy tắc biến đổi tương tự như sau


친구를 만나면 보통 무엇을 하 면서 노나요????? ( 놀다)
김치가 많이 매운 가요? ( 맵다)
이 책은 어떤 가요? (어떻다)

가: 지하철역이 여기서 가까운 가요?
Xin hỏi ga tàu điện ngầm có gần đây không ạ?
나: 네, 별로 안 멀어요.
Vâng, không xa lắm đâu ạ.
가: 영화제가 언제 시작하나요?????
Cho tôi hỏi khi nào liên hoan phim bắt đầu vậy ạ?
나: 이번 주 토 요일에 시작합니다.
Thứ bảy tuần này bắt đầu ạ.
가: 참가비가 있나요????? 얼마인 가요?
Có phí tham gia không ạ? Là bao nhiêu vậy ạ?
나: 네, 만 원입니다.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 나요?

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !