Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp sơ cấp 기 때문에Cấu trúc 기 때문에


1. [A기 때문에 B] Gắn vào sau thân động từ hoặc tính từ thể hiện A là lý do, nguyên nhân lớn nhất của B.


내 친구는 성격이 좋기 때문에 인기가 많아요.
Bạn tôi vì có tính cách rất tốt nên được nhiều người mến mộ.
주말에 우리 집에 친구들이 오기 때문에 청소해야 해요.
Vì cuối tuần tụi bạn (sẽ) đến nhà chúng tôi nên (bây giờ) phải dọn dẹp.
휴대폰이 비싸기 때문에 살 수 없습니다.
Vì điện thoại đắt nên không thể mua được.

2. Có thể sử dụng cùng với quá khứ ‘았/었’.


어제 몸이 많이 아팠기 때문에 학교에 못 왔습니다.
Hôm qua vì ốm nặng nên đã không thể đến trường.
열심히 공부했기 때문에 시험을 잘 볼 수 있을 거예요.
Vì chăm chỉ học hành nên sẽ làm bài thi tốt.

3. Ở mệnh đề B, ‘ 때문에’ không dùng với dạng mệnh lệnh ‘(으)세요, (으)십시오’, hay đề nghị, rủ rê ‘(으)ㅂ시다, (으)ㄹ까요?’.
=> Với trường hợp của câu mệnh lệnh hay đề nghị chủ yếu nên dùng ‘(으)니까’.


수업이 없기 때문에 집에 가세요. (X)
수업이 없으니까 집에 가세요. (O)
Vì không có giờ học nên về nhà đi.
날씨가 좋기 때문에 산책할까요? (X)
날씨가 좋으니까 산책할까요? (O)
Thời tiết đẹp nên đi dạo bộ cùng nhau không?

4. Có thể dùng dạng ‘기 때문이다’ để kết thúc câu.


가: 정말 감사합니다, 선생님.
나: 뭘요. 모두 영호 씨가 열심히 노력했기 때문이에요.
Thực sự cảm ơn thấy rất nhiều ạ.
Gì thế. Tất cả là do Young-ho đã hết sức nỗ lưc chăm chỉ.

5. Nếu phía trước dùng với danh từ thì sử dụng dạng 이기 때문에/ 때문에 .


여기는 공공 장소이기 때문에 크게 말하면 안 됩니다.
(= 여기는 공공 장소예요. 크게 말하면 안 됩니다.)
Vì đây là nơi công cộng nên không được nói lớn tiếng.
저는 외국인이기 때문에 한국 문화를 잘 몰라요.
(=저는 외국인이에요. 한국 문화를 잘 몰라요.)
Vì tôi là người ngoài quốc nên không thể hiểu hết văn hóa Hàn Quốc.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 기 때문에

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !