Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp cao cấp 랴마는Ngữ pháp 랴마는


Cấu trúc thể hiện dù thừa nhận vế trước nhưng điều đó không ảnh hưởng đến vế sau.

Có thể dịch là tuy... nhưng..


이 일에 대한 책임이 어찌 나만의 몫이랴마는 차라리 내가 혼자 책임지는 것이 낫다.  
이번 행사의 관람객이 몇 명인지 지금 어떻게 알랴마는 대충이라도 세서 알려 주자.  
이 꽃이 청초하기로는 백합에 비기랴마는 이 꽃만의 수수한 매력이 그녀를 사로잡았다.  
몸에 아프지 않은 곳 하나 없는 사람이 얼마나 되랴마는 그 역시 고약한 병이 하나 있었다.  
나: 사람의 마음을 어떻게 마음대로 움직이랴마는 그의 마음을 돌릴 수 있게 끝까지 노력은 해 봐야지.  
가: 이미 등을 돌린 김 회장님이 우리 편을 들어주실까요?

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 랴마는

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !