Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp cao cấp 댔자Ngữ pháp 댔자


Cấu trúc thể hiện mặc dù thừa nhận vế trước nhưng không đạt tới mong muốn hoặc không phải là cái gì đặc biệt.

Có thể dịch là "  dù có, cho dù... thì... "


인스턴트 식품이 맛있댔자 얼마나 맛있겠어?  
승규가 청소했댔자 집이 깨끗하겠어요?  
지수가 돈을 벌었댔자 동생 학비를 대기는 힘들 거예요.  
가: 그 작은 가게에 손님이 많댔자 얼마나 되겠어요?  
나: 그래도 단골손님이 꽤 생긴 모양이에요.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 댔자

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !