Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp cao cấp 대서야Ngữ pháp 대서야


Cấu trúc thể hiện việc nêu lên nghi vấn hoặc phán đoán một cách phủ định về sự việc đã nghe hoặc biết được.

Có thể dịch là : cứ... thì liệu..., cứ... thì rồi…


Ví dụ

건강이 안 좋대서야 어떻게 일을 맡기겠어요?  
그렇게 불만이 많대서야 같이 일할 수 있겠어요?  
아이가 귀하대서야 그렇게 버릇없이 키우면 안 되지요.  
가: 날씨가 덥대서야 출근하는 사람이 그렇게 짧은 바지를 입으면 어떻게 하니?  
나: 저희 회사는 복장이 자유로운 편이에요.

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 대서야

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !