Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp cao cấp 답시고Ngữ pháp 답시고


Nghĩa : Cấu trúc liên kết thể hiện việc người nói cho rằng việc chủ ngữ đưa ra lời nói ở trước làm căn cứ cho hành động ở vế sau là không thoả đáng.

Có thể dịch là "bày đặt bảo là... rồi lại'


Ví dụ 

나는 아프답시고 시험 공부를 안 했다가 시험을 망쳤다.  
승규는 바쁘답시고 가족들에게 소홀히 했던 것을 후회했다.  
지수는 열심히 공부하겠답시고 별의별 유세를 하고 있다.  
가: 유민이는 왜 갑자기 감기에 걸렸어?  
나: 돈 좀 아껴 보겠답시고 그 먼 길을 걸어 다니더니 몸살이 났어요. 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 답시고

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !