Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập


Ngữ pháp cao cấp 다마는Ngữ pháp 다마는


Ngữ pháp liên kết dùng khi công nhận vế trước và nói thêm về nội dung trái ngược điều đó hoặc không có liên quan với điều đó.

Có thể dịch là mặc dù... nhưng


나: 내가 도움이 될지는 모르겠다마는 일단 도와줄게.  
가: 혹시 시간이 있으면 내 과제를 좀 도와줄래?  
세상에 쉬운 일이 없다마는 자녀를 키우는 것은 할수록 어렵다.  
내일 경기에 최선을 다해 보겠다마는 상대가 워낙 강해 자신은 없다

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 다마는

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !