Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp cao cấp 기에는Cấu trúc 기에는

được sử dụng khi coi một tình huống nào đó như một tiêu chuẩn.

Đối với cái ở trước thì cái sau nó có khớp hay không.


Ví dụ

16세는 결혼하 기에는 어린 아이다.

16 tuổi đối với việc kết hôn vẫn còn trẻ con.


이 방은 혼자 쓰 기에는 좀 크고 두 사람이 쓰 기에는 좀 적어요.

Cái phòng này đối với việc một người ở thì hơi rộng, hai người ở thì lại hơi nhỏ


이 소설책은 재미있 지만 외국인 학생들이 읽 기에는 좀 어려울 것 같아요.

Cuốn tiểu thuyết này rất thú vị nhưng đối với những học sinh nước ngoài thì có vẻ hơi khó.Bài tập đặt câu với ngữ pháp 기에는

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !