Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Ngữ pháp cao cấp 건만Ngữ pháp 건만


Nghĩa Ngữ pháp liên kết thể hiện do vế trước mà xảy ra kết quả khác với kết quả được mong đợi.

밥 먹을 새도 없이 바쁘건만 지수는 아이들 걱정에 수시로 집에 전화를 했다.  
삼촌은 가진 것은 없건만 계획하고 있는 사업은 여럿이다.  
어머니가 그렇게 말렸건만 동생은 기어코 회사를 그만두고 말았다.  
나: 응. 오늘이 마지막 수업이건만 안 올 모양이다.  
가: 반장은 아직 안 왔어요? 

Bài tập đặt câu với ngữ pháp 건만

Bài tập sẽ được sửa và gửi qua email nếu bạn đã đăng nhập
Những gì bạn thêm sẽ được kiểm duyệt và ghi nguồn theo tên và link facebook của bạn
Câu
Nghĩa
Gửi bài tập


Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !