Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Sau khi uống rượu đi ngược chiều gây tai nạn 


Tiêu đề : 음주 사고 뒤 '역주행 도주'…주변 시민들 나서 추격전 / SBS

Sau khi uống rượu đi ngược chiều gây tai nạn ... Những người dân xung quanh họ đuổi theo1

2

3

4

12

6

7

15

9

16

11

(영상편집 : 박선수, 화면제공 : 대구소방안전본부 이진수)
출처 : SBS 뉴스 원본 링크 : https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006008365&plink=LINK&cooper=YOUTUBE&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !