Trang chủ

Thi topik online

Ngữ pháp
Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập
Báo lỗi, liên hệ

Một youtober xâm nhập vào quán nét nói rằng Tôi sẽ hút 100 điếu thuốc


PC방 무단 침입한 유튜버 "100개비 피워볼게요" / SBS

Một youtober xâm nhập vào quán nét nói rằng " Tôi sẽ hút 100 điếu thuốc"주인 없는 PC방에 들어가 한꺼번에 담배 100개비를 핀 남성이 경찰 조사를 받게 됐습니다.

Một người đàn ông vào phòng máy tính vô chủ và hút 100 điếu thuốc một lúc đã bị cảnh sát điều tra.

407078
407066
407067
407079
407069
407070
407071
407072
407073
407074
407080
407076


출처 : SBS 뉴스 원본 링크 : https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1006026284&plink=LINK&cooper=YOUTUBE&plink=COPYPASTE&cooper=SBSNEWSEND

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !