Trang chủ

Ngữ pháp

Từ vựng chủ đề
Từ điển Hán Hàn

Phân tích từ vựng
Luyện viết


Đăng nhập

Học tiếng hàn qua bài hát 돌덩이


,

,

406427

406354

406355

406356

406357

406358

406359

406360

406361

406362

406363

406364

406365

406366

406367

406368

406369

406370

406371

406372

406378

406373

406362

406363

406364

406365

406366

406374

406375

406376

406379

406382

406380

406381

406383

406377

Nguồn


Viện Quốc ngữ quốc gia Hàn Quốc


Chú ý : Copy nhớ ghi nguồn gốc để tránh sự cố đáng tiếc !